2021 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

A Bicycle for needy student Truong Thi Yen Vy / Tặng xe đạp cho học sinh nghèo lớp 8

Helping a poverty-stricken family / Giúp gia đình ông Ngô Văn Hồng

Giving 3 bicycles to needy students / Phát xe đạp cho 3 em học sinh nghèo

Food distribution for 12 blind families / Phát quà cho 12 gia đình người mù

Helping student Cao Van Vinh /Giúp đở em sinh viên Cao Văn Vinh

Helping Phan Van Khanh with medical cost /Giúp em Khánh tiền thuốc

Xây Cầu Mương  Đước

Student Bui Van Von needs help again / Sinh viên Bui Van Von cần giúp đỡ lần nữa

In Memoriam of Mr Cao Đàm Chu / Hồi hướng công đức cho anh Chu Cao Đàm