2021 - Helping Phan Van Khanh with medical cost /Giúp em Khánh tiền thuốc

Sponsored by/Bảo trợ bởi Heather Huong Lam

06/25/21 We have been helping Phan Van Khanh with medical cost.  He's on medication and needs to take it daily to maintain his stability.  He has to go to the city once a month for checkup and picking up drugs.  This is very costly for his family.  Ms. Heather Huong Lam wanted to give him $100 to help lessen the burden for his family.  Pictures of him receiving the money attached.
 
Below is the history of his family background and his illness.  
http://newhope2008.org/Special/2017/PhamVanKhanh/PhamVanKhanh.html

06/25/21 Em Phan Văn Khánh bị bệnh mấy năm nay.  Em phải uống thuốc hàng ngày để giữ được ổn định.  Mỗi tháng, ba mẹ em phải chở em lên thành phố để tái khám và lấy thêm thuốc.  Mỗi lần đi rất tốn kém cho gia đình em.  Gia đình chị Heather Hương Lâm có nhã ý tặng em $100 để phụ với gia đình em.  Kèm theo đây là  hình trao $100 cho em Phan Văn Khánh.
Cái link dưới đây có hoàn cảnh gia đình em và quá trình chửa bệnh của em:
http://newhope2008.org/Special/2017/PhamVanKhanh/PhamVanKhanh.html