2019 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

Helping children with Cancer at Ung Buou Hospital / Giúp các em nhỏ bị ung thư ở bệnh viện Ung Bướu

Distribution of Medicated oil / Phát dầu xanh

Helping Cao Van Vinh to complete college /Giúp em Cao Van Vinh tiếp tục đại học

Helping the family of Mr. Nguyen Phu Loi / Giúp gia đình ông Nguyễn Phú Lợi trong lúc ngặt nghèo

Helping Phan Ngoc Han and Phan Huynh Nhu / Giúp 2 em học trò nghèo

Helping 2 families: Nguyen Van Truc and Le Van Minh

Helping Nguyen Ngoc Hai to complete college

Help a sickly family /Mrs Le Thi Điền - Giúp người bệnh/ bà Le Thi Điền

Helping Phan Van Khanh with medical cost / Giúp em Khánh tiền chửa bệnh

Helping 2 sick families / Giúp 2 gia đình người bệnh

Special projects carried out by Le Van Duyet's group / Những chương trình từ thiện từ nhóm Lê Văn Duyệt