2014 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

2014 - Special projects -Helping 51 sick & poor families - Sponsored by Anonymous donors
2014 - Trường hợp cá biệt - Giúp 51 gia đình nghèo, bệnh tật - Bảo trợ bởi các ân nhân Ẩn Danh

2014 - Special projects -Helping Mrs. Au Thi De's family - Sponsored by  the Chu family, and Sương Phạm & family
2014 - Trường hợp cá biệt - Tặng quà cho bà Âu thị Dể - Bảo trợ bởi  Gia đình bác Chu và gia đình bạn Sương Phạm

2014 - Distributing Meals to the Needy - Sponsored by Peter Nguyen, Hieu Pham, and Hanh Pham
2014 - Phát Cơm Chay Ngày Rằm - Bảo trợ bởi Peter Nguyen, Hieu Pham, and Hanh Pham

10/12/14 -  Giving a bed and cement floor to Mr. Dang Chi Trung's family, sponsored by Dat Vo
10/12/14 - Tặng Giường và xây nền nhà cho gia đình ông Đặng Chị Trung, bảo trợ bởi Dat Vo

11/22/14 - Helping the people in Cồn Đâm Village, sponsored by The Chu Family, The Baker Family, Melissa Le, Trina Nguyen, and Hanh Pham
11/22/14 - Giúp đở cư dân ở Cồn Đâm, bảo trợ bởi gia đình Bác Chu,  gia đình Baker, Melissa Le, Trina Nguyen, and Hanh Pham