2011 - Housing Project - Tran Thi Bay

Sponsored by Mr Nguyễn Mạnh Dan and Mrs. Nguyễn Thị Vân Anh

Tran Thi Bay: 69 years old.  Lives at 19/1 Con Mit island, village of Thanh Phong.  Is a widow, she lives with 1 child who is a helper to a cement worker.  Sometimes he has work; sometimes he doesn’t.  She is a servant to anyone who needs help.  Her hut is rotted from the bottom up.  Come the next flood, and her house will fall apart.  We visited her on the eve of the New Year; we noticed her pots and pans were empty.  We wanted to give her something to eat, but the dirt path to get to her house was difficult to travel – we were tired just from walking – so we could not bring her anything.  We had to give her a small green oil bottle and some li xi  money.

2011 - Xây Nhà - Trần thị Bảy

Bảo trợ bởi Ông Nguyễn Mạnh Dan và bà Nguyễn Thị Vân Anh

Trần thị Bảy 69t số nhà 19/1 ở Cồn Mít,  Xã Thạnh Phong. Chồng mất,  Các con lớn có gia đình ra riêng. Ai cũng nghèo, không giúp được bà, còn lại 1 người ở chung với bà  hàng ngày đi làm phụ hồ,  ngày có ngày không.   Bà ở nhà ai thuê gì bà làm nấy.   Nhà bà đã hư từ lá tới cột nhà ,  nền sát đất chỉ thêm 1 mùa nước lũ ngập lên phía dưới lá sẽ mục nát.   Chúng tôi đến nhà bà vào 30 Tết, con cháu bà về thăm đầy nhà, nhưng nồi niêu lạnh tanh, không thấy có món gì ăn , trong nhà thì trống dọc từ trong ra ngoài.   Vì đường đi đến những căn nhà này không gần, nội đi mình không đã mệt, nên chúng tôi không khiêng được gì để tặng cho họ ăn Tết,  chỉ đành lì xì bà chai dầu xanh và chút đỉnh tiền.

House being built - Nhà đang xây

Nhà xây xong - House completed