2011 - Food Assistance for the Elderly Project - Cái Mơn

 

2011 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Cái Mơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tran Van Sang

 

Pham T Het

 

Nguyen Thi Loi

 

Nguyen Van Trung

 

Nguyen Van Dung

 

Nguyen Thi Huong

 

Nguyen Van Chay

 

Vo Thi Tam

 

Le Thi Thanh

 

Pham Thi Cuong

 

Nguyen Van Tai

 

Doan Thi Ngan

 

Nguyen Thi Khinh

 

Lieu Kim CHu

 

Nguyen Thi Loan

 

Phan Thi Xinh

 

Dang Thi Thu

 

Le THi Ve

 

Nguyen Thai

 

Nguyen Thi Hoa

 

Nguyen Thi Tuyet Hong

 

Nguyen Van THien

 

Nguyen Kim Chu