2022 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

Food distribution for 20 blind and 17 needy families 2022 / Phát quà 20 gia đình người mù và 17 gia đình nghèo

Helping Phan Van Khanh with medical cost /Giúp em Khánh tiền thuốc