2020 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

Toys Distribution to 3 Kindergarten Schools / Phát đồ chơi cho 3 trường mẫu giaó Hòa Lợi,  Hưng Khánh Trung A, và Thới Thạnh

Helping Cao Van Vinh to complete college / Giúp em Cao Van Vinh tiếp tục đại học

Helping student Bui Van Von with paying tuition /Giúp đỡ em sinh viên Bùi Văn Vốn trả tiền học phí

Helping Bui Van Von with Medical cost / Giúp em Bui Van Von tiền chửa bệnh

Three students needing bicycles to go to school / Ba em học sinh cần xe đạp để đi học

10 questions for college students /Sinh Viên tâm tình qua 10 câu hỏi 

Special projects carried out by Le Van Duyet's group / Những chương trình từ thiện từ nhóm Lê Văn Duyệt