2016 - Awarding laptops to college students

This is the first year where we began the laptop drive for the needy students. When this program was announced, we received 4 laptops. Later we got 2 more for a total of 6.  We had distributed these 6 laptops on 9/25/16. After that,  and we got 19 more laptops for the remaining students. At first, when we received the initial 4 laptops, we had asked the students to help us pick the 4 most deserving ones  by answering a few questions. This is why you will see them all answering the same questions in their letters below.
After distributing laptops to all current college students, our sponsors wanted to help the graduates who are in needs and are still not able to afford a laptop especially those who work in the teaching fields. We received 7 laptops for the Graduates

Please click on the following links to view the students' letters, laptops' distribution pictures, and thank-you letters from the students. You will see how precious these gifts are to them and how badly they need them. And you will also see although these gifts are very big, they still are not as big as their joy and appreciation for us. Our deepest thanks to the following sponsors who have laid the first stones for this project: Phạm Thu Sương, L y Hồng Anh, Joseph Quang Lê, Nhơn Hữu Phạm, Trần Trinh Thy, Nghĩa Phạm, và Heath Essentials LLC.

-Letters from the college students
-Laptops' distribution pictures
-Thank-you Letters from the Students receiving laptops

- Letters from the graduated students
- Laptops' distribution pictures for the 7 graduated students
- Thank-you letters and video from graduated students 

2016 - Tặng máy vi tính cho các em sinh viên

Năm nay là năm đầu tiên chúng ta bắt đầu chương trình tặng máy vi tính cho các em sinh viên. Các em rất là may mắn, lúc đầu khi chương trình mới được thông báo thì hội quyên được 4 máy. Sau đó được thêm 2 máy nữa là 6 máy. Và 6 máy này đã được phát ra cho các em vào ngày 9/25/16. Sau đó hội nhận thêm được 19 máy nữa, và như thế là em nào cũng có được máy năm nay. Lúc đầu khi có 4 máy chúng ta đã bảo các em viết thư và cho y kiến làm sao chọn ra 4 em, vì thế khi đọc thư của các em  bạn sẽ thấy tại sao các em trả lời những câu hỏi này. 
 
Sau khi tặng xong cho tất cả các em sinh viên còn đang học, các vị mạnh thường quân cảm thương những em dù đã ra trường nhưng vẫn chưa mua nổi máy để dùng cho công việc, nhất là những em có việc làm là giáo viên, và đã có nhã y'  hổ trợ cho các em 7 máy. Vì thế trong chương trình này, chúng ta đã phát thêm 7 máy cho các em đã ra trường .

Mời các bạn bấm vào những đề mục dưới đây để đọc thơ dự thi của các em, hình ảnh tặng máy, và thơ cảm ơn của các em.  Các bạn sẽ thấy món quà này đối với các em cần thiết đến cở nào và quy' biết bao nhiêu.  Và các bạn cũng sẽ thấy dù món quà này rất lớn nhưng vẫn không lớn bằng niềm vui và lòng biết ơn của các em với chúng ta.  Xin chân thành tri ân các bạn sau đây đã đặt những viên đá đầu tiên cho chương trình này:  Phạm Thu Sương, L y Hồng Anh, Joseph Quang Lê, Nhơn Hữu Phạm, Trần Trinh Thy, Nghĩa Phạm, và Heath Essentials LLC.

-Thư các em sinh viên gởi dự thi
-Hình phát máy cho các em sinh viên
-Thơ cảm ơn của các em được tặng máy

- Thơ của các em đã ra trường
- Hình phát máy cho 7 em đã ra trường
- Thơ cảm ơn và vài đọan phim bày tỏ lòng biết ơn của các em nhận máy

Details / Chi Tiết:
Total laptops distributed: 32 (25 to undergrads and 7 to grads)

First Batch - Distributed on 9/25/16 / Đợt 1- Phát vào ngày 9/25/16
1. Đặng Hòang Vinh , sponsored by/ người tặng là cô Phạm Thu Sương
2. Hồ Đăng Khoa, sponsored by / người tặng là cô Phạm Thu Sương
3. Nguyễn Hòang Phúc, sponsored by / người tặng là anh Joseph Quang Lê
4. Trần Văn Tuấn, sponsored by / người tặng: cô Trần Trinh Thy và cô Nghĩa Phạm
5. Hồ Hòang Bình, sponsored by/ người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
6. Nguyễn Thúy An, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials

Second Batch - Distributed on 11/19/16 / Đợt 2 - Phát vào ngày 11/19/16
1. Nguyễn Thị Trúc Linh, sponsored by / người tặng cô Phạm Thu Sương và cô Nghĩa Phạm
2. Phan Thùy Dung, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
3. NguyễnThị Kim Hậu, sponsored by / người tặng: cô Lý Hồng Anh
4. Phạm Thu Vàng,  sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
5. Mai Thị Trúc Lil, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
 
Third Batch - Distributed on 11/19/16 / Đợt 3 - Phát vào ngày 11/19/16
1- Cao Văn Hiền, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
2- Nguyễn Lê Vân, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
3- Tống Thị Lil, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
4- Trần Thị Minh Anh, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
5- Võ Văn Trị, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials 6- Nguyen Thi Kien Truc, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
7- Nguyen Phuong Nguyen, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials


Forth Batch - Distributed on 11/19/16 / Đợt 4 - Phát vào ngày 11/19/16
1. Hồ Thị Ngọc Hân, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
2- Nguyễn Thị Ngọc, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
3- Lê Thị Thu Nở, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
4- Cao thị Hồng sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
5- Nguyễn Hùynh Như, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
6- Hồ Thị Kim Lên, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials
7-Phạm thị Ngọc Hân, sponsored by / người tặng: cô Nghĩa Phạm và hãng Health Essentials

Fifth Batch - Distributed on 12/31/16 / Đợt 5 - Distributed on 12/31/16
Distributed to Graduated students / Phát cho các em đã ra trường

1. Trần Văn Phi Long, sponsored by / người tặng: anh Phạm Hữu Nhơn
2. Nguyễn Phương Ghi, sponsored by / người tặng: anh Phạm Hữu Nhơn
3. Võ Ngọc Ánh, sponsored by / người tặng: anh Phạm Hữu Nhơn
4. Nguyễn Thị NhinKa, sponsored by / người tặng: anh Phạm Hữu Nhơn
5. Nguyễn Minh Luân, sponsored by / người tặng: anh Phạm Hữu Nhơn
6. Phan Thị Lil, sponsored by / người tặng: anh Phạm Hữu Nhơn
7. Phan Thị Tố Quyên, sponsored by / người tặng: anh Phạm Hữu Nhơn