2011 - Rice Distribution (from donations in memory of Mr. Tran Tu Giac) - Quoi Dien

2011 - Phát Gạo Tết (bảo trợ bởi quỹ từ thiện của anh Trần Tự Giác) - Quới Điền