2021 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses needing sponsors, being built and completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà cần bảo trợ, nhà đang xây và nhà xây xong.

Houses needing sponsors - Nhà cần bảo trợ
Family -Gia đình Date Applied - Ngày xin
 
 

Houses being built - Nhà đang xây
Family -Gia đình Sponsor -Người bảo trợ
Lê Văn Lộc Ông Nguyễn Văn Bảy và Bà Hồng Thị Nhơn
Võ Thị Hằng Đoàn Nguyễn and ThuThu Trương
Nguyễn Văn Gắng The Cone Families
Nguyễn Văn Thông The Baker and the Chu/Tran family
Nguyễn Hoàng Hà Christopher Nguyen Huy and Catherine Nguyen Huy
Lê Thị Hiền Gia Đình ông bà Võ Thạnh và Trần Thị Hồng
Dặng Quốc Thái Hồi hướng công đức cho anh Chu Cao Đàm
Đỗ Văn Hợp Nguyễn Văn Bảy và Hồng Thị Nhơn Family
   

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
2
Lâm Thị Ấm The Baker and the Chu/Tran Family
1
Trương Văn Tâm Hồi hướng công đức cho anh Chu Cao Đàm