2021 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
17
Nguyễn Văn Thuận Gia đình ông Nguyễn Văn Bảy và bà Hồng Thị Nhơn
16
Lê Minh Hiếu The Trần, Đỗ families
15
Phan Thị Lan The Baker and the Chu/Tran family
14
Trần Văn Sua The Baker and the Chu/Tran family
13
Lê Thị Hiền Gia Đình ông bà Võ Thạnh và Trần Thị Hồng
12
Trịnh Văn Vũ Anonymous Donor
11
Nguyễn Văn Hùng The Baker and the Chu/Tran family
10
Trần Văn Vàng Gia đình Nguyễn Văn Bảy và bà Hồng Thị Nhơn
9
Nguyễn Văn Thông The Baker and the Chu/Tran family
8
Võ Thị Hằng Đoàn Nguyễn and ThuThu Trương
7
Lê Văn Lộc Ông Nguyễn Văn Bảy và Bà Hồng Thị Nhơn
6
Nguyễn Văn Gắng The Cone Families
5
Nguyễn Hoàng Hà Christopher Nguyen Huy and Catherine Nguyen Huy
4
Đỗ Văn Hợp Nguyễn Văn Bảy và Hồng Thị Nhơn Family
3
Dặng Quốc Thái Hồi hướng công đức cho anh Chu Cao Đàm
2
Lâm Thị Ấm The Baker and the Chu/Tran Family
1
Trương Văn Tâm Hồi hướng công đức cho anh Chu Cao Đàm
 

 

House Could Not Be Built - Nhà không xây được
Family -Gia đình Sponsor - Người bảo trợ Reason
Lê Văn Dư In Loving Memory of Phung Xuan Le House was on government's forest land