2015 - Well of Humanity Projects - Xây Giếng

Please click on the links below to see pictures of the completed wells.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những Giếng xây xong.

Completed Wells - Giếng xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
17
Nguyễn Thị Hoàng Hiếu & Peter at EDD Pacific Center
16
Nguyễn Văn Hùng Một ân nhân Việt Nam ẩn danh
15
Trần Văn Mẫn Anonymous in Alhambrạ
14
Châu Văn Mộng Anonymous donor - Alhambra
13
Phạm Thị Xinh GD Ho Le Lien Hoa
12
Trần Thị Dở Tánh, Lành, Michelle Nguyen
11
Huỳnh Thị Ngành The Pham Family - Florida
10
Nguyễn Văn Tuấn Hữu Nhơn - Bích Hợp - Hồng Đức
9
Trần Văn Trường Hồi hướng công đức cho anh Đổ Hữu Tài - BSM
8
Nguyễn Thị Lệ, Hồ Văn Dễ, and Hứa Thị Liểu The Tran Pham family
7
Đoàn Văn Lam and Đặng Thị Yếm The Baker and Chu family
6
Tạ Thị Nụ Gia Đình Bùi Đắc Hùm
5
Nguyễn Hoàng Vũ and Huỳnh Thị Đạm The Baker and Chu family
4
Hồ Văn Phỉ Mr. Brad Ramelot
3
Nguyễn Hữu Thọ Gia Đình Bùi Đắc Hùm
2
Ông Đặng Vủ Linh & Bà Ngô Thị Sáng Bà Lê Thị Xuân Lan and Kim Hùynh
1
In Memoriam of Mrs Lê Thị Thông