2015 - Well of Humanity Projects - Xây Giếng

Please click on the links below to see pictures of the completed wells.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những Giếng xây xong.

Completed Wells - Giếng xây xong
Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
Nguyễn Thị Hoàng Hiếu & Peter at EDD Pacific Center
Nguyễn Văn Hùng Một ân nhân Việt Nam ẩn danh
Trần Văn Mẫn Anonymous in Alhambrạ
Châu Văn Mộng Anonymous donor - Alhambra
Phạm Thị Xinh GD Ho Le Lien Hoa
Trần Thị Dở Tánh, Lành, Michelle Nguyen
Huỳnh Thị Ngành The Pham Family - Florida
Nguyễn Văn Tuấn Hữu Nhơn - Bích Hợp - Hồng Đức
Trần Văn Trường Hồi hướng công đức cho anh Đổ Hữu Tài - BSM
Nguyễn Thị Lệ, Hồ Văn Dễ, and Hứa Thị Liểu The Tran Pham family
Đoàn Văn Lam and Đặng Thị Yếm The Baker and Chu family
Tạ Thị Nụ Gia Đình Bùi Đắc Hùm
Nguyễn Hoàng Vũ and Huỳnh Thị Đạm The Baker and Chu family
Hồ Văn Phỉ Mr. Brad Ramelot
Nguyễn Hữu Thọ Gia Đình Bùi Đắc Hùm
Ông Đặng Vủ Linh & Bà Ngô Thị Sáng Bà Lê Thị Xuân Lan and Kim Hùynh
In Memoriam of Mrs Lê Thị Thông