2016 - Lunch distribution for the poor students - Sponsored by Kaz, Phuc, Emiko, and Midori

In each school, there are always some students whose parents could not afford lunch money for them. Each day they have to carry an empty stomach while awaiting for the afternoon classes. They cannot even go home to rest because the distance to home is too far. Thus, they only have very little or nothing for breakfast at dawn and don't have another meal until dust. In this program, we give these students a decent meal at lunch. The program began in January and will end in May when the school year ends. Pictures of the distributions will be taken weekly.

2016 - Phát cơm trưa cho các em học sinh nghèo - Bảo trợ bởi Kaz, Phuc, Emiko, và Midori

Mỗi trường thường có một số em học trò nghèo không có tiền ăn trưa và vì ở quá xa cũng không thể trở về nhà nghĩ ngơi, cho nên tới giờ trưa là các em cứ đi vất va vất vưởng ôm bụng đói chờ cho qua giờ. Sau đó các em có lớp học chiều, và khi tan lớp rồi về nhà mới có bửa ăn chiều. Trong chương trình cá biệt này, chúng ta tặng cho các em này mỗi ngày một bửa cơm trưa, tặng từ ngày lập chương trình vào tháng 1 cho tới cuối năm học. Hình ảnh sẽ được chụp mỗi tuần 1 lần, mời các bạn vào xem: