2016 - Lunch distribution for the poor students - Sponsored by Kaz, Phuc, Emiko, and Midori - Month 1

2016 - Phát cơm trưa cho các em học sinh nghèo - Bảo trợ bởi Kaz, Phuc, Emiko, và Midori - Tháng 1