2013 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

08/01/2013 Giving a Bicycle to Mrs. Huynh Thi No - Giúp 1 chiếc xe đạp cho bà Hùynh Thị Nở 

10/25/13 Helping 5 needy families with young children --Sponsored by John Rha and Kim Huynh
10/25/13 Giúp 5 Gia Đình Nghèo Có Con Nhỏ - Bảo trợ bởi John Rha and Kim Huynh