2012 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

01/20/12 - Helping Mr. Nguyen Van Toan's family / Trao quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Tỏan
Sponsored by The Cone families / Bảo trợ bởi gia đình họ Cone

05/06/12 - Rice distribution in Dac Lac / Phát gạo ở Đắc Lắc

09/01/12 - Giving a bicycle to a needy student / Tặng xe đạp cho 1 học trò nghèo bị bệnh
Sponsored by Mr. & Mrs. Paxin

11/15/12 - Phát quà cho gia đình nghèo có con nhỏ / Helping 5 poor families with small children
Sponsored by John Rha and Kim Huynh