Laptop Drive

As technology takes a turn worldwide, even the most primitive universities are starting to require students to work online.  This presents a big challenge for many poor students because they cannot afford a computer and most schools have very few or none at all for them to use.  The problem is even bigger for those students who major in computer science or engineering; or those who are reaching the last year of their degree which requires a lot of  online research for their thesis.

For most students, the scholarships that we gave them was just barely enough to cover their tuition, so they ended up working multiple part-time jobs to pay for living expenses.  Most of the jobs pay just fifty cents an hour for students, so they have to work many hours a day to make ends meet.  On top of that, they have to pay a computer rental expense.  While some are lucky to have rich friends to borrow from, most have to go to a public computer lab and rent by the hour.  It is not only costly, it is also time consuming because most public computer labs are not within walking distance from the universities.

Transitioning from a countryside in the deep South where life is very primitive, to the city where everything is high-tech and much more expensive, is already a big obstacle to overcome for these young adults.  We believe a laptop is a necessity for all college students in this era, and it is especially important for the poorer ones.   Besides doing school work on the laptop, they can use it as an additional means to make money to support themselves.  It is our hope that this laptop drive will make the dreams come true for them--for the freshmen who just entered college and are bogged down with the burdens of change, for the seniors who are trying to complete their last thesis paper, for the students who have keen goals in high-tech careers, and most of all for those kind hearts that wanted to use this opportunity to be successful so that they can give back to society.

Please click on the links below to see the photos of the laptop project of each year.

2016

Chương Trình Tặng Máy Vi Tính

Với sự chinh phục của khoa học kỹ thuật trên khắp thế giới, ngay cả những đại học sơ khai nhất cũng bắt đầu đòi hỏi sinh viên phải làm việc trên mạng. Điều này là một thử thách lớn cho nhiều sinh viên nghèo đã không thể sở hữu máy tính và hầu hết các trường có rất ít  hoặc không có máy cho sinh viên dùng. Vấn đề này càng trầm trọng cho các sinh viên học ngành khoa học điện toán hay kỹ thuật điện toán hoặc những người học năm cuối cần nghiên cứu trên mạng để viết luận án.

Đối với hầu hết sinh viên, những học bổng họ nhận được của chúng ta chỉ vừa đủ để trả học phí, do đó họ chỉ có cách làm nhiều việc vặt để trang trải các chi tiêu cho cuộc sống. Hầu hết sinh viên chỉ  được trả 50 cents một giờ làm việc và họ phải làm nhiều giờ mỗi ngày cho đủ sống. Thêm vào đó, họ phải trả tiền thuê máy tính. Trong khi một số may mắn có thể mượn máy tính của các bạn giàu, hầu hết các người khác phải đến một phòng máy tính công cộng và thuê từng giờ. Việc đó không những tốn kém mà còn mất thì giờ vì hầu hết các phòng máy tính này không ở gần các đại học.

Việc chuyển tiếp từ một vùng quê xa tít ở miền Nam, nơi đời sống rất thô sơ, đến thành thị, nơi mọi thứ đều hiện đại và quá đắt đỏ, đã là một trở ngại lớn cho những người trẻ này phải vượt qua. Chúng tôi nghĩ rằng laptop là một nhu cầu cần thiết mà các sinh viên ở vùng này cần phải có và nó đặc biệt quan trọng cho các sinh viên nghèo.  Ngoài việc làm bài vở của trường trên laptop, họ có thể dùng nó như một phương tiện kể kiếm thêm tiền để có thể tự túc. Chúng tôi hy vọng một cuộc vận động xin laptop sẽ giúp họ hoàn thành giấc mơ này - cho những người vừa bước chân vào đại học đã bị vấp phải những gánh nặng của các sự thay đổi,  cho những sinh viên sắp ra trường đang cố gắng hoàn tất luận án cuối của mình, cho những sinh viên có mục tiêu lớn trong các ngành kỹ thuật cao, và nhất là cho những người có lòng muốn dùng cơ hội này để thành công để họ có thể trả lại cho xã hội.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình ảnh Chương Trình Tặng Máy Vi Tính của từng năm.

2016