Vietnam Road Trip / Chuyến đi Việt Nam  Dec 30th 2015 to Jan 7th, 2016 

Back Packs Distributions in 4 Schools / Phát cặp Táp ở 4 trường học

Please click on the following links to view the distribution at that school:
Xin bấm vào từng đề mục dưới đây để xem hình phát cặp táp của từng trường:

Bình Thạnh Elementary / Tiểu Học Bình Thạnh
Giao Thạnh High School / Trung Học Giao Thạnh, cấp 3
Khâu Băng Elementary / Tiểu Học Khâu Băng
Thanh Phong Junior High / Trung Học Thạnh Phong, cấp 2