2016 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses .

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhàxây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
Nguyễn Thị Bé The Baker and The Chu/Tran Family
Nguyễn Văn Trải Bà Lê Thị Thông
Trần Văn Cường Thủy Lê, Phượng Trần, Ánh Linh Nguyễn, Thành Nguyễn, Chris Trần, Thùy Dương Lê
Trần Văn Thái Health Essentials, LLC
Nguyễn Văn Khanh Gia Đình Bùi Đắc Hùm
Nguyễn Văn Giáp Chu Mai-Khoi and Minh-Quan Sayn
Nguyễn Văn Chiến Funds Raised by Nhóm Bạn Yêu Nhạc on 9/10/16
Nguyễn Thị My The Baker and The Chu/Tran Family
Huỳnh Văn Truyền Ông Bà Lý Tấn Vọng
Huỳnh Văn Tâm Bà Lê Thị Cúc Hoa
Đặng Chí Linh Lâm Thuần Hương
Ngô Thị Bé Lâm Thuần Hương
Huỳnh Ngọc Sở Ông Bà Chan Im Rha
Nguyễn Văn Cửu Gia Đình Trưởng Trần Văn Khắc
Hồ Thị Nhanh Anonymous Donor
Phạm Thị Thúy Anonymous Donor
Lê Văn Bí Anonymous Donor
Phan Văn Chính Anonymous Donor
Nguyễn Văn Hùng Anonymous Donor
Nguyễn Thị Út Gia Đình Trưởng Trần Văn Khắc
Phạm Văn Rắc The Baker and The Chu/Tran Family
Nguyễn Thái Bình The Baker and The Chu/Tran Family