2016 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses .

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
22
Nguyễn Thị Bé The Baker and The Chu/Tran Family
21
Nguyễn Văn Trải Bà Lê Thị Thông
20
Trần Văn Cường Thủy Lê, Phượng Trần, Ánh Linh Nguyễn, Thành Nguyễn, Chris Trần, Thùy Dương Lê
19
Trần Văn Thái Health Essentials, LLC
18
Nguyễn Văn Khanh Gia Đình Bùi Đắc Hùm
17
Nguyễn Văn Giáp Chu Mai-Khoi and Minh-Quan Sayn
16
Nguyễn Văn Chiến Funds Raised by Nhóm Bạn Yêu Nhạc on 9/10/16
15
Nguyễn Thị My The Baker and The Chu/Tran Family
14
Huỳnh Văn Truyền Ông Bà Lý Tấn Vọng
13
Huỳnh Văn Tâm Bà Lê Thị Cúc Hoa
12
Đặng Chí Linh Lâm Thuần Hương
11
Ngô Thị Bé Lâm Thuần Hương
10
Huỳnh Ngọc Sở Ông Bà Chan Im Rha
9
Nguyễn Văn Cửu Gia Đình Trưởng Trần Văn Khắc
8
Hồ Thị Nhanh Anonymous Donor
7
Phạm Thị Thúy Anonymous Donor
6
Lê Văn Bí Anonymous Donor
5
Phan Văn Chính Anonymous Donor
4
Nguyễn Văn Hùng Anonymous Donor
3
Nguyễn Thị Út Gia Đình Trưởng Trần Văn Khắc
2
Phạm Văn Rắc The Baker and The Chu/Tran Family
1
Nguyễn Thái Bình The Baker and The Chu/Tran Family