2018 - Well of Humanity Projects - Xây Giếng

Please click on the links below to see pictures of the completed wells.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những Giếng xây xong.

Completed Wells - Giếng xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
32 Nguyễn Văn Thuận Anonymous Donor
31 Trương Tấn Sang Gia Đình Bùi Đắc Hùm
30 Nguyễn Văn Lục Anonymous Donor
29 Nguyễn Văn Tài Anonymous Donor
28 Nguyễn Văn Tèo Anonymous Donor
27 Trần Văn Trọng Anonymous Donor
26 Võ Văn Hợp Anonymous Donor
25 Nguyễn Văn Truyền Anonymous Donor
24 Lê Thành Ngọc Anonymous Donor
23 Võ Thị Thương Anonymous Donor
22 Bùi Văn Kính Anonymous Donor
21 Nguyễn Ngọc Hưng Gia Đình Nhơn Hợp Đức
20 Lê Thị Hiền Anonymous Donor
19 Nguyễn Văn Nghiêm  RPB Castellanos'
18 Lê Thị Tới Anonymous Donor
17 Lê Thị Út Anonymous Donor
16 Nguyễn Vi Khanh Lâm Ngọc Trí và Nguyễn Ngọc Thủy
15 Nguyễn Vủ Em Lâm Ngọc Trí và Nguyễn Ngọc Thủy
14 Cao Văn Phúc Lâm Ngọc Trí và Nguyễn Ngọc Thủy
13 Nguyễn Thị Ngoan Anonymous Donor
12 Nguyễn Thị Nhẩn Anonymous Donor
11 Nguyễn Nhật Tâm Anonymous Donor
10 Nguyễn Văn Cọp Anonymous Donor
9 Nguyễn Văn Phúc Quang Lãng Richard Thụy Ngô
8 Đặng Tấn Tài Anonymous Donor
7 Huỳnh Thị Lan Anonymous Donor
6 Nguyễn Thị Lành Hồi Hướng Công Đức cho anh Đỗ Hữu Nhẫn
5 Ngô Thị Mum Nhóm thân hữu Oregon, USA
4 Đỗ Văn Rong Nhóm thân hữu Oregon, USA
3 Bùi Văn Linh Nhóm thân hữu Oregon, USA
2 Lê Kim Chi
Gia Đình Nhơn Hợp Đức
1
Quang Lãng Richard Thụy Ngô

 

Not do-able wells - Giếng không xây được
Family -Gia đình
Nguyễn thị Chi