Toys distribution in Thanh Phong Elementary, subsidiary Cồn Lớn /Thạnh Lộc - Phát Quà ở trường tiểu học Thạnh Phong, chi nhánh Cồn Lớn /Thạnh Lộc