Rice Distribution in Khau Bang Village - In Memoriam of Mrs Lê Thị Thông 

Phát Gạo ở Khâu Băng - Hồi hướng công đức cho bà Lê Thị Thông