Distributing food at Lang Tre temple - In Memoriam of Mrs Lê Thị Thông 

Phát thực phẩm ở chùa Làng Tre - Hồi hướng công đức cho bà Lê Thị Thông