Awarding scholarships to college students for school year 2022 - 2023

This year we have awarded 19 scholarships to 3 freshmen, 2 sophomores, 6 juniors, 5 seniors, and 3 pharmaceutical/dental/medical students.   Most college majors require 4 years, some require 4.5 to 5 years; and those in the dental, pharmaceutical, or medical require 6 or more years.   We currently have 2 students in medical school and 1 in dental school.   The tuition has increased dramatically in the last few years, we are no longer able to cover the full tuition for them, but we have increased the awards a little bit to help them fill the gap.   The medical and pharmaceutical majors require at least $1500 for tuition, so the scholarships for these are more than others.  Your generosity has allowed us make these awards: 
-$1100 for medical student Nguyễn Văn Liểu, 6th year college 
-$1100 for medical student Cao Văn Vinh, 5th year college 
-$1100 for dental student, Nguyễn Thị Ngọc Ý, 4th year college 
-$700 for each students in 2nd, 3rd, 4th (total of 13 students) 
-$800 for each incoming freshman( Nguyen Thanh Dien, Nguyen Thao Quyen) 

Total scholarships awarded: 19 scholarships 
**We have allocated funding for 20 students; however, we distributed only 18 because we couldn’t reach there 2 students: Nguyen Thi Ngoc Han (2nd year college) and Kim Thi Ngoc My (4th year college).  After many attempts, we got a hold of Nguyen Thi Ngoc Han, but she was not able to provide a grade report of her classes taken last year. This is mandatory to get our scholarship.  Thus, we have decided to drop both of these students from our program.  The surplus fund ($1400) will go back to the scholarship program for next year. 
In addition to 18 scholarships, we have awarded 2 laptops for 2 incoming freshmen.  The laptop was funded separately. 
As always, our incoming freshmen were selected based on the following criteria: financial need, good grades, and high integrity. The selection was done by the principals and teachers of their high schools. Our staff also came to each freshman's house to interview and take pictures to complete the verification process. Once we have verified their family's situation, we will collect their high school grade reports, self-introduction letters, and college acceptance letters. These documents and the pictures taken at their houses will be posted on our website.  For the students that are in 2nd, 3rd, and 4th, and 5th year of college, we will post their grade reports for the current year.  For the graduating students, we post the grade reports of their last quarter/semester. As for the diplomas and graduation pictures, we will post when they become available.   It is our understanding that once a student is done with the program, they have to do a thesis before they can get the diploma and it takes from 6 months to a year to complete the thesis.   Please click on the links below to view the awards distribution: 
- Awarding scholarship and laptop to 3 freshmen 
- Awarding scholarships to 2 sophomores 
- Awarding scholarships to 6 juniors 
- Awarding scholarships to 5 seniors 
- Awarding scholarships to 3 medical/dental students 
- Graduating Students: Year-end grade reports/Diplomas/Graduation Pictures 
- Thank-you letters from students

Below are the 8 graduating students of this year--most with Bachelor of Science and Bachelor of Arts degrees from mainstream universities, and some are from Technical universities.    Most universities are in HCM city.  If not, the city name will appear next to the name of the university: 
1.  Lê Chấn Đông, University of Agriculture and Forestry, Forest Product Processing; Đại Học Nông lâm, ngành chế biến lâm sản 
2.  Lê Thị Hồng Nguyệt, University of Agriculture, major in Accounting;  Đại Học Nông Nghiêp, ngành Kế Toán 
3.  Đoàn Thị Ý Nhi, University of Agriculture, major in Business Administration;  Đại Học Nông Nghiêp, ngành Quản trị Kinh Doanh 
4.  Trần Thị Yến Nhi, University of Transport, major in construction economic;  Đại Học giao thông vận tải, ngành kinh tế xây dựng,  
5.  Bùi Văn Vốn,  University of Finance, Accounting Major;  Đại Học Tài Chính, ngành Kế Toán 
6.  Huỳnh Thị Ánh Như, University of Education, major in Vietnamese studies; Đại Học Sư Phạm , ngành Việt Nam học 
7.  Nguyễn Thị Thùy Dương, University of Information Technology, majoring in e-commerce ; Đại Học công nghệ thông tin, ngành thương mại điện tử 
 8.   Nguyễn Văn Hoàng, University of Transport, major in Traffic construction engineering;  Đại Học giao thông vận tải, ngành kỷ thuật xây dựng công trình giao thông 
 
We are very proud to share that the graduated students have come back to contribute.  Together they have donated 23,400 million VN Dong (around 1000 USD).  Thank you Graduates.   Thank you for coming back to open the door for others.  We are very proud of you.  And thank you very much, too--our dear sponsors--for giving these students a chance, for believing in them, and for showing them how to spread the seeds of love.  Below are our donors who made this year's scholarship project possible: 

Nhue Luong, Carolyn Tran, Kazue Yamada & Phuc Pham, Washing Trinh Nguyen/Merathon Petroleum Co., HHCD ông Phạm Hữu Tây (Linda/Nancy/Johnny), Ẩn Danh, Trang Nghiem,
Hieu Pham, Kevin Nguyen, Kim Anh Nguyen /Bui Phuong Anh, Heidi Nguyen / Randy Evins,
Durendal Huynh, Tiffany Le & Phuong  Tran, Mai Huong Nguyen, Anonymous Donor,  New Generation Odyssey, Inc/Quang Lang, The Baker Family, The Chu Family, Doan Nguyen, Kelvin Xuan Tran, Danh Tran and Suong Pham, Lani Vo, Hope Nguyen, Hồng Đức, & Nhơn Pham, Trần Trinh Thy and  The Graduates in Vietnam ( Huỳnh Thị Thiên An, Đoàn Thị Ý Nhi, Nguyễn Phương Ghi, Trần Văn Phi Long, Phan Thị Lil, Nguyễn Thị Nhinka, Phan Thị Tố Quyên, Hồ Hoàng Bình, Phan Thị Thùy Dung, Võ Văn Trị, Lê Thị Hồng Nguyệt, Huỳnh Thị Diệu Lý, and Nhóm 2008: Lưu Thị Bé Thi, Lê Thị Tí Xíu, Trần Thị Diễm Tuyền, Huỳnh Thị Bé Diễm, Nguyễn Minh Luân, Đào Văn Khuôn, Trần Văn Luận, Nguyễn Duy Khánh )

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2022 – 2023

Năm nay chúng ta đã phát ra 19 học bổng.  Trong số này có 3 em mới vào đại học năm thứ nhất, 2 em đại học năm thứ nhì, 6 em đại học năm thứ ba, 5 em đại học năm thứ tư, và 3 em đại học Nha và Y Khoa.   Phần đông các ngành  cần 4 năm để ra trường, tuy nhiên, có một số ngành cần 4.5 hay 5 năm, và những ngành Nha, Y, Dược thì từ 6 năm trở lên.   Hiện tại chúng ta có 2 em đang theo ngành Y Khoa và 1 em theo ngành Nha Khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường học vấn.   Học phí năm nay đã lên cao và chúng ta không cho đầy đủ một năm học được nữa, nhưng cũng đã cố gắng cho thêm để các em đở gánh nặng .  Nhờ lòng thương của các bạn mạnh thường quân, chúng ta đã có thể trao ra những học bổng sau đây cho các em năm nay: 
-$1100 cho sinh viên y khoa,  Nguyen Van Lieu, đại học năm thứ 6
-$1100 cho sinh viên y khoa,  Cao Van Vinh, đại học năm thứ 5
-$1100 cho sinh viên nha khoa,  Nguyễn Thị Ngọc Ý, đại học năm thứ 4
-$700 mỗi phần cho các sinh viên năm 2, 3, và 4 (tổng cộng 13 em)
-$800 cho mỗi em sinh viên năm nhất (Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Thảo Quyên)  
Tổng cộng  học bổng: 18
 Ngoài ra chúng ta đã phát thêm 2 laptop cho 2 em sinh viên năm nhất.  
***Năm nay chúng ta đã quyên được 20 học bổng, nhưng chỉ trao ra 19 vì có 2 em sinh viên không tới nhận. Đó là em Kim Thị Ngọc My sinh viên năm 4 và Nguyen Thi Ngọc Hân, sinh viên năm 2.   Sau nhiều lần cố gắng, chúng ta vẫn không lien lạc được em Kim Thị Ngọc My.  Còn em Nguyễn Thị Ngọc Hân thì không giao ra được phiếu điễm  trong năm mà không có nêu ra lý do chính đáng.  Vì thế chúng ta quyết định không cho hai em này nữa, và  số tiền $1400 này được bỏ vào quỹ học bổng của năm sau.
 
Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo, học giỏi, và hạnh kiểm tốt.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu để phỏng vấn  và chụp hình.  Sau thi hòan thành thủ tục kiểm tra, các em sẽ nộp cho chúng tôi học bạ trung học, giấy báo thi đậu, và lá thơ các em tự giới thiệu về mình.  Tất cả những giấy tờ  này đều được bỏ vào mạng cùng với hình phát học bổng cho các em.  Những em đang học năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đại học thì chúng tôi đăng học bạ của năm đang học.  Những em ra trường năm nay thì chúng tôi đăng học bạ của khóa học cuối cùng.   Bằng cấp và hình ảnh ra trường thì khi nào có chúng tôi sẽ bỏ lên.   Thường thường sau khi học xong, các em phải làm 1 luận án trước khi được cấp bằng.   Thời gian trung bình để làm xong luận án là từ 6 tháng tới 1 năm.  Vì thế bằng tốt nghiệp các em sẽ đưa sau khi có được.  Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay. 
 
- Phát học bổng và máy vi tính cho 3 em đại học năm thứ nhất 
- Phát học bổng cho 2 em đại học năm thứ nhì 
- Phát học bổng cho 6 em đại học năm thứ ba 
- Phát học bổng cho 5 em đại học năm thứ tư 
- Phát học bổng cho 3 em sinh viên ngành Nha và Y Khoa 
- Học Bạ/Bằng tốt nghiệp/Hình ảnh ra trường năm nay 
- Thơ cảm ơn của các em sinh viên

Năm nay có 8 em ra trường từ các đại học sau đây: 
(Phần đông các đại học đều ở Sài Gòn, nếu là thành phố khác thì sẽ có ghi kế bên tên trường) 
1.  Lê Chấn Đông, University of Agriculture and Forestry, Forest Product Processing; Đại Học Nông lâm, ngành chế biến lâm sản 
2.  Lê Thị Hồng Nguyệt, University of Agriculture, major in Accounting;  Đại Học Nông Nghiêp, ngành Kế Toán 
3.  Đoàn Thị Ý Nhi, University of Agriculture, major in Business Administration;  Đại Học Nông Nghiêp, ngành Quản trị Kinh Doanh 
4.  Trần Thị Yến Nhi, University of Transport, major in construction economic;  Đại Học giao thông vận tải, ngành kinh tế xây dựng,  
5.  Bùi Văn Vốn,  University of Finance, Accounting Major;  Đại Học Tài Chính, ngành Kế Toán 
6.  Huỳnh Thị Ánh Như, University of Education, major in Vietnamese studies; Đại Học Sư Phạm , ngành Việt Nam học 
7.  Nguyễn Thị Thùy Dương, University of Information Technology, majoring in e-commerce ; Đại Học công nghệ thông tin, ngành thương mại điện tử 
 8.   Nguyễn Văn Hoàng, University of Transport, major in Traffic construction engineering;  Đại Học     giao thông vận tải, ngành kỷ thuật xây dựng công trình giao thông 

Xin chia xẻ với các bạn là trong danh sách những ân nhân bảo trợ năm nay có các em đã từng nhận học bổng của chúng ta, bây giờ đã ra trường và trở về giúp lại.   Số tiền các em hùn nhau góp được 23,400 triệu đồng ( khoảng 1000 USD).  Cảm ơn các em.  Cảm ơn các em đã quay lại để mở cánh cửa tương lai cho các bạn khác.  Chúng tôi rất hãnh diện vì các em.   Và xin cám ơn các bạn, những người đã tin tưởng vào các em, những  người đã làm gương để các em noi theo tinh thần tương ái.  

Xin chân thành cám ơn các bạn đã tài trợ cho chương trình học bổng năm nay: 
Nhue Luong, Carolyn Tran, Kazue Yamada & Phuc Pham, Washing Trinh Nguyen/Merathon Petroleum Co., HHCD ông Phạm Hữu Tây (Linda/Nancy/Johnny), Ẩn Danh, Trang Nghiem, Hieu Pham, Kevin Nguyen, Kim Anh Nguyen /Bui Phuong Anh, Heidi Nguyen / Randy Evins, Durendal Huynh, Tiffany Le & Phuong  Tran, Mai Huong Nguyen, Anonymous Donor,  New Generation Odyssey, Inc/Quang Lang, The Baker Family, The Chu Family, Doan Nguyen, Kelvin Xuan Tran, Danh Tran and Suong Pham, Lani Vo, Hope Nguyen, Hồng Đức, & Nhơn Pham, Trần Trinh Thy and  The Graduates in Vietnam ( Huỳnh Thị Thiên An, Đoàn Thị Ý Nhi, Nguyễn Phương Ghi, Trần Văn Phi Long, Phan Thị Lil, Nguyễn Thị Nhinka, Phan Thị Tố Quyên, Hồ Hoàng Bình, Phan Thị Thùy Dung, Võ Văn Trị, Lê Thị Hồng Nguyệt, Huỳnh Thị Diệu Lý, and Nhóm 2008: Lưu Thị Bé Thi, Lê Thị Tí Xíu, Trần Thị Diễm Tuyền, Huỳnh Thị Bé Diễm, Nguyễn Minh Luân, Đào Văn Khuôn, Trần Văn Luận, Nguyễn Duy Khánh )