Awarding scholarships to college students for school year 2016-2017

This year we have awarded 27 scholarships to 8 freshmen, 5 sophomores, 6 juniors, 5 seniors, and 3 students who are on their fifth year.     Each scholarship is $400.    Some major requires 4.5 years to complete, some requires 5 years, and those in the dental, pharmaceutical, or medical require 6 or more years.   We currently have one student in medical school.

This year, we have 6 students graduated.  All with BS and BA degrees from main stream universities:

1. Phan Thị Lil , University of Transport and Communications, major:  Economics Engineering
Đại học Giao thông Vận tải  - Ngành Kinh Tế Xây Dựng
2.  Phan Văn Phúc
, University of Technology and Education , major: Mechatronics
Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật, ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Cơ Điện Tử
3.  Lê Thị Thùy Liên, Tran Đại Nghĩa University, major: Information Technology
Đại Học Trần Đại Nghĩa, ngành Công Nghệ Thông Tin
4. Phan Thị Bé Hai, University of Natural Sciences,  major: Materials Science
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ngành: Khoa Học Vật Liệu
5. Nguyễn Minh Luân, University of Social Sciences and Humanities, major: History
Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn,  ngành: Lịch Sử
6.  Đặng Thanh Tuấn, University of Polytechnic, major:   Mechanical Engineering
Đại Học Bách Khoa, ngành: Cơ Khí

As always, our incoming freshmen were selected based on low income and grades.  The selection was done by the principals and teachers of their high schools.    Our staff also came to each freshman's house to take pictures to complete the verification process.  We also posted their high school grade reports, thank-you letters,  college acceptance proofs and home pictures.   For the students that are in 2nd, 3rd, and 4th, and 5th year college, we post their grade reports for the current year.
For the graduating students, we post the grade reports of their last quarter/semester.   As for the diplomas and graduation pictures, we will post when they become available.   It is our understanding that once a student is done with the program, they have to do a thesis before they can get the diploma  and it takes from 6 months to a year to complete the thesis.

Please click on the links below to view the awards distribution:
- Awarding scholarships to 8 freshmen
- Awarding scholarships to 5 sophomores
- Awarding scholarships to 6 juniors
- Awarding scholarships to 5 seniors
- Awarding scholarship to 3 (5th-year) college students
- Graduating Students:Year-end grade reports/Diplomas

We are very proud to share that the graduates have come back and helped.  Together they have donated $432 (us dollars).  Because of their help, we were able to pick up one more incoming freshman.   Thank you Graduates.   Thank you for turning back to open the Future door for others.  We are very proud of you.    And thank you very much, too--our dear sponsors--for giving these students a chance, for believing in them, and for showing them how to spread of seeds of love:

Lam Thuan Huong , Tanh Nguyen & Linda Pham, Anonymous Donor, Phong677, Anh Ly , Vuong Kim Nguyen/Thanh Nguyen, Hieu Pham, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Chau Thai Le, Phuc Pham & Kaz Yamada , Kevin Nguyen , Brightcove/Khai Pham, Tammy Pham, Trang Nghiem, Tam H. Pham, Tam B. Hoang, Quy Van Nguyen & Michelle Bui, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Kelvin Xuan Tran, The Chu Family, The Baker Family, Jennifer S. Tran /Phuong Nguyen, Quang Lang / Odyssey Insurance , Que Phuong Bui, Joseph and Melissa Le, Health Essentials, Nghia Pham, Sương Phạm and family, Trần Trinh Thy,  Đêm Gây Quỹ 9/10/16 của Nhóm Bạn Yêu Nhạc (1 computer), Joseph Le and Các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Nhóm sinh viên năm 2008, Em Trần Văn Phi Long, Em Đào Hằng Ni, Em Võ Ngọc Ánh, Em Nguyễn Phươmg Ghi, Em Hùynh Thị Thiên An, Em Đặng Thanh Tuấn, Em Phan Thị Tố Quyên, Em Nguyễn Thị Nhin Ka)

 

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2016 - 2017

Năm nay chúng ta đã phát ra 27 học bổng.   Trong số này có 8 em mới vào đại học năm thứ nhất, 5 em đại học năm thứ nhì, 6 em đại học năm thứ ba, 5 em đại học năm thứ tư,  và 3 em đại học năm thứ năm.   Có một số ngành cần 4.5 hay 5 năm mới ra trường, và những ngành nha, y, dược thì từ 6 năm trở lên.   Mỗi học bỗng là $400.   Hiện tại chúng ta có 1 em đang theo ngành y khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường.  

Năm nay có 6 em ra trường từ các đại học sau đây:
1. Phan Thị Lil , University of Transport and Communications, major:  Economics Engineering
Đại học Giao thông Vận tải  - Ngành Kinh Tế Xây Dựng
2.  Phan Văn Phúc
, University of Technology and Education , major: Mechatronics
Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật, ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Cơ Điện Tử
3.  Lê Thị Thùy Liên, Tran Đại Nghĩa University, major: Information Technology
Đại Học Trần Đại Nghĩa, ngành Công Nghệ Thông Tin
4. Phan Thị Bé Hai, University of Natural Sciences,  major: Materials Science
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ngành: Khoa Học Vật Liệu
5. Nguyễn Minh Luân, University of Social Sciences and Humanities, major: History
Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn,  ngành: Lịch Sử
6.  Đặng Thanh Tuấn, University of Polytechnic, major:   Mechanical Engineering
Đại Học Bách Khoa, ngành: Cơ Khí

Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo và học giỏi.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu và chụp hình .  Hình ảnh đã đuợc bỏ vào link duới đây cùng với giấy báo thi đậu và học bạ trung học của các em.   Những em đang học năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đại học thì chúng tôi đăng học bạ của năm đang học.   Những em ra trường năm nay thì chúng tôi đăng học bạ của khóa học cuối cùng.   Bằng cấp và hình ảnh ra trường thì khi nào có chúng tôi sẽ bỏ lên.   Thường thường sau khi học xong, các em phải làm 1 luận án trước khi được cấp bằng.   Thời gian trung bình để làm xong luận án là từ 6 tháng tới 1 năm.   Vì thế bằng tốt nghiệp các em sẽ đưa sau khi có được.
Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay:

- Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ nhất
- Phát học bổng cho 5 em đại học năm thứ nhì
- Phát học bổng cho 6 em đại học năm thứ ba
- Phát học bổng cho 5 em đại học năm thứ tư
- Phát học bổng cho 3 em đại học năm thứ năm
- Các em ra trường năm nay:Học Bạ/Bằng tốt nghiệp

Năm nay có một tin vui xin chia xẻ với các bạn là trong danh sách những ân nhân bảo trợ có các em đã từng nhận học bổng của chúng ta, bây giờ đã ra trường và trở về giúp lại.   Số tiền các em hùn nhau góp được là $432 US.  Nhờ số tiền này, chúng ta đã cho thêm được 1 học bổng năm nay.
Cảm ơn các em.  Cảm ơn các em đã quay lại để mở cánh cửa tương lai cho các bạn khác.  Chúng tôi rất hãnh diện vì các em.   Và xin cám ơn các bạn, những người đã tin tưởng vào các em, những người đã làm gương để các em noi theo tinh thần tương ái:

Lam Thuan Huong , Tanh Nguyen & Linda Pham, Anonymous Donor, Phong677, Anh Ly , Vuong Kim Nguyen/Thanh Nguyen, Hieu Pham, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Chau Thai Le, Phuc Pham & Kaz Yamada , Kevin Nguyen , Brightcove/Khai Pham, Tammy Pham, Trang Nghiem, Tam H. Pham, Tam B. Hoang, Quy Van Nguyen & Michelle Bui, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Kelvin Xuan Tran, The Chu Family, The Baker Family, Jennifer S. Tran /Phuong Nguyen, Quang Lang / Odyssey Insurance , Que Phuong Bui, Joseph and Melissa Le, Health Essentials, Nghia Pham, Sương Phạm and family, Trần Trinh Thy,  Đêm Gây Quỹ 9/10/16 của Nhóm Bạn Yêu Nhạc (1 computer), Joseph Le and Các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Nhóm sinh viên năm 2008, Em Trần Văn Phi Long, Em Đào Hằng Ni, Em Võ Ngọc Ánh, Em Nguyễn Phươmg Ghi, Em Hùynh Thị Thiên An, Em Đặng Thanh Tuấn, Em Phan Thị Tố Quyên, Em Nguyễn Thị Nhin Ka)

***Special situation:  Student Le Thi Thao Ly dropped out from Sophomore class.
We picked up a new freshman:  Phan Thi Ngoc Han.  Below is her documents and award distribution pictures:

***Trường Hợp Bất Ngờ:  Em sinh viên năm thứ Hai,  Lê Thị Thảo Ly,  đã bỏ học .  Chúng ta đã chọn thêm 1 em vào năm thứ nhất:  Phan Thị Ngọc Hân.  Dưới đây là hình phát học bổng cho em và học bạ của em: