Awarding scholarships to college students for school year 2015-2016


This year we have awarded 26 scholarships to 6 freshmen, 6 sophomores, 5 juniors, 8 seniors, and 1 student who is on his fifth year.     Each scholarship is $400 except for the student who is on his fifth-year (Dang Thanh Tuan, Bach Khoa university, Mechanical Engineering major) whose scholarship is  $200.    Some major requires 4.5 years to complete, thus the students will need a half-year tuition for his/her last semester.   A medical major requires 6 years to complete.   We currently have one student in medical school.

This year, we have 9 students graduated.  All with BS and BA degrees from main stream universities:
1. Trần Văn Phi Long,  Can Tho University, Chemistry Major / Đại Học Cần Thơ, Hóa Học
2. Nguyễn Phương Ghi, Can Tho University, Computer Science / Đại Học Cần Thơ, Điện Tóan
3. Nguyễn Thị Nhin Ka, Cong Nghiep University,  English major/ Đại Học Công Nghiệp-Tiếng Anh
4. Phan Thị Tố Quyên, Ton Duc Thang University, Business Admin/ Đại Học Ton Duc Thang-Quản Trị Kinh Doanh
5. Phan Thị Trúc Linh, Cong Nghiep University, Nutrition/ Đại Học Công Nghiệp, Thực Phẩm
6. Phạm Thùy Linh, Su Pham University, Global studies / Đại Học Sư Phạm, Quốc Tế học
7. Võ Thị Kim Nhanh, Cong Nghiep University, Environment/ Đại Học Công Nghiệp, Môi Sinh
8. Võ Ngọc Ánh, Can Tho University, Business Major / Đại Học Cần Thơ, Luật Thương Mại
9. Nguyễn Đặng Thiên Tú, Bach Khoa University, Electrical Engineering/ Đại Học Bách Khoa, Điện Tử

As always, our incoming freshmen were selected based on low income and grades.  The selection was done by the principals and teachers of their high schools.    Our staff also came to each freshman's house to take pictures to complete the verification process.  We also posted their high school grade reports, thank-you letters,  college acceptance proofs and home pictures.   For the students that are in 2nd, 3rd, and 4th year college, we post their grade reports for the current year.
For the graduating students, we post the grade reports of their last quarter/semester.   As for the diplomas
and graduation pictures, we will post when they become available.   It is our understanding that once a student is done with the program, they have to do a thesis before they can get the diploma  and it takes from 6 months to a year to complete the thesis.

Please click on the links below to view the awards distribution:
- Awarding scholarships to 6 freshmen
- Awarding scholarships to 6 sophomores
- Awarding scholarships to 5 juniors
- Awarding scholarships to 8 seniors
- Awarding scholarship to 1 (5th year) college student (Bach Khoa University, Mechanical Engineering major)
-Graduating Students:Year-end grade reports/Diplomas

Thank you very much for giving these student a new future, and special thanks to the following friends who funded the scholarship program this year:

Lam Thuan Huong, Phong677, Hope Nguyen, Nhon Pham, Tanh Nguyen & Linda Pham, Anh Ly, Phuc Pham & Kazue Yamada, Hieu Pham, Le Mong Diệp, Dat Vo & Nghia Pham, Kevin Nguyen , Que Phuong Bui, Phe Vo, Trang Nghiem, The Chu Family, The Baker Family, Mellissa and Joseph Le, Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao and Tran Trinh Thy.

We would like to share with you two heartwarming stories:
Story 1:  Dao Hang Ni--a graduate  from prior year-- just opened a small clothing factory.  She offers part-time jobs and temporary housing for the students who are in need.  She said top priority is given to the students sent from NewHope2008 to pay back what our charity has done for her.
Story 2:  The graduates want to give back.  Together, they will donate a scholarship next year.

 

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2015 - 2016


Năm nay chúng ta đã phát ra 26 học bổng.   Trong số này có 6 em mới vào đại học năm thứ nhất, 6 em đại học năm thứ nhì, 5 em đại học năm thứ ba, 8 em đại học năm thứ tư,  và 1 em đại học năm thứ năm.   Mỗi học bỗng là $400 ngoại trừ một em học đại học năm thứ năm (Đặng Thanh Tuấn, đại học Bách Khoa, Khoa Cơ Khí)  thì được $200 vì chỉ có nữa năm thôi.    Một số em học Đại Học Bách Khoa có chương trình học là 4 năm rưởi.   Vì thế năm cuối cùng các em cần thêm học bổng $200 để đóng cho nửa năm học chót.   Còn những em học ngành y khoa thì chương trình học là 6 năm.    Hiện tại chúng ta có 1 em đang theo ngành y khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường.  

Năm nay có 9 em đã ra trường.  Tất cả đều từ đại học phổ thông bằng cử nhân:

1. Trần Văn Phi Long,  Can Tho University, Chemistry Major / Đại Học Cần Thơ, Hóa Học
2. Nguyễn Phương Ghi, Can Tho University, Computer Science / Đại Học Cần Thơ, Điện Tóan
3. Nguyễn Thị Nhin Ka, Cong Nghiep University,  English major/ Đại Học Công Nghiệp-Tiếng Anh
4. Phan Thị Tố Quyên, Ton Duc Thang University, Business Admin/ Đại Học Ton Duc Thang-Quản Trị Kinh Doanh
5. Phan Thị Trúc Linh, Cong Nghiep University, Nutrition/ Đại Học Công Nghiệp, Thực Phẩm
6. Phạm Thùy Linh, Su Pham University, Global studies / Đại Học Sư Phạm, Quốc Tế học
7. Võ Thị Kim Nhanh, Cong Nghiep University, Environment/ Đại Học Công Nghiệp, Môi Sinh
8. Võ Ngọc Ánh, Can Tho University, Business Major / Đại Học Cần Thơ, Luật Thương Mại
9. Nguyễn Đặng Thiên Tú, Bach Khoa University, Electrical Engineering/ Đại Học Bách Khoa, Điện Tử

Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo và học giỏi.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu và chụp hình .  Hình ảnh đã đuợc bỏ vào link duới đây cùng với giấy báo thi đậu và học bạ trung học của các em.   Những em đang học năm thứ 2, thứ 3, và thứ 4 đại học thì chúng tôi post học bạ của năm đang học.   Những em ra trường năm nay thì chúng tôi post học bạ của khóa học cuối cùng.   Bằng cấp và hình ảnh ra trường thì khi nào có chúng tôi sẽ bỏ lên.   Thường thường sau khi học xong, các em phải làm 1 luận án trước khi được cấp bằng.   Thời gian trung bình để làm xong luận án là từ 6 tháng tới 1 năm.   Vì thế bằng tốt nghiệp các em sẽ đưa sau.

Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay:

- Phát học bổng cho 6 em đại học năm thứ nhất
- Phát học bổng cho 6 em đại học năm thứ nhì
- Phát học bổng cho 5 em đại học năm thứ ba
- Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ tư
- Phát học bổng cho 1 em đại học năm thứ năm (Đại Học Bách Khoa, ngành Cơ Khí)
- Các em ra trường năm nay:Học Bạ/Bằng tốt nghiệp

Cám ơn các bạn thật nhiều đã cho các em một tương lại mới và đặc biệt cám ơn các bạn sau đây đã bảo trợ cho chương trình học bổng năm nay:
Lam Thuan Huong, Phong677, Hope Nguyen, Nhon Pham, Tanh Nguyen & Linda Pham, Anh Ly, Phuc Pham & Kazue Yamada, Hieu Pham, Le Mong Diệp, Dat Vo & Nghia Pham, Kevin Nguyen , Que Phuong Bui, Phe Vo, Trang Nghiem, The Chu Family, The Baker Family, Mellissa and Joseph Le, Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao và Trần Trinh Thy.

Xin chia sẻ với các bạn 1 câu chuyện ấm lòng:  Đào Hằng Ni, một em đã từng được hội chúng ta tặng học bổng những năm trước bây giờ đã mở được một shop may nhỏ tại thành phố.   Cô đã giúp lại các em đang học có việc làm part-time tại shop của cô và cũng cho các em tạm trú nếu em nào không có chổ ở.   Cô nói ưu tiên cho các em nào từ hội Newhope vì cô muốn trả ơn cho hội.

Câu chuyện thứ hai:  Các em ra trường họp với nhau để chung tặng cho hội 1 học bổng vào niên khóa tới