2013-2014: College scholarships
- Awarding scholarships to Freshmen Students -
Hình phát học bổng cho các em sinh viên năm thứ nhất

Students in front of their houses

  1. Trần Thị Minh Anh

2. Nguyễn Thị Trúc Linh

3. Nguyễn thị Kim Hậu

4. Phạm Thị Thu Vàng

5. Hồ Hoàng Bình

Grade Reports

'

College Acceptance Letter

Awards

Letters from Students