2012-2013: College scholarships
- Class of 2012 -
Hình và bằng tốt nghiệp của 8 em ra trường năm nay

1. Student's Name/ Học Sinh:  Đào Văn Khuôn 

2. Student's Name/ Học Sinh:   Lê Thị Tí Xíu    

 

3. Student's Name/ Học Sinh:  Trần Văn Luận

 

4. Student's Name/ Học Sinh: Nguyễn Duy Khánh    

5. Student's Name/ Học Sinh: Lưu Thị Bé Thi  

6. Student's Name/ Học Sinh: Trần Thị Diễm Tuyền  

7. Student's Name/ Học Sinh:   Nguyễn Minh Luân

8. Student's Name/ Học Sinh:   Huỳnh Thị Bé Diễm