Visiting the Elderly, Sickly, and Disabled
- 1

1. Ông Đoàn Văn Thái 36t ở Cồn Mít xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Gia đình có 4 người: vợ và 2 con, hàng ngày ông Thái đi soi ba khía ở rừng đước ngoài biển về bán để kiếm sống.

1. Mr. Thai Van Doan, 36 years old, living with his wife and 2 children in Cồn Mit (Mit dune), Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mr. Doan makes a living by selling sesarmid crabs that he catches in the ocean.

 
2. Ông Huỳnh Văn Sang 37t ở Cồn Mít xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Gia đình có 4 người: vợ và 2 con. Cuộc sống hàng ngày chủ yếu làm thuê, ban đêm đi soi bắt con ba khía ở ngoài rừng đước ở biển về bán để kiếm sống.

2. Mr. Sang Van Huynh, 37 years old living with his wife and 2 children Cồn Mit (Mit dune), Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mr. Huynh makes a living doing odd jobs during daytime and selling sesarmid crabs caught at nighttime. 

 
3. Ông Nguyễn Hoàng Vũ 61t ở Bồn Bồn xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông Vũ có 1 con nhưng vì nghèo bỏ đi làm thuê không liên lạc với gia đình. Hàng ngày cả 2 vợ chồng ai thuê gì thì làm nấy.
3. Mr. Vu Hoang Nguyen, 61 years old living with his wife in Bon Bon, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  The couple has a son but he has left home for work and they have not had contact with him ever since.  The couple does odd jobs for a living. 
 
 
4. Bà Huỳnh Thị Đạm 63t ở Bồn Bồn xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Gia đình có 4 người: Bà, con rể, con gái và 1 cháu ngoại. Bà Đạm bị bệnh nên mù 1 mắt. Đứa con gái cách nay 6 năm bổng dưng bị mù 2 mắt. Cuộc sống hàng ngày chủ yếu nhờ vào rể hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

4. Mrs. Dam Thi Huynh, 63 years old living with her daughter, son in-law, and a grandkid in Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mrs. Huynh is blind.  Her daughter became blind 6 years ago all of a sudden.  The family basically relies on the son in-law’s odd jobs for a living.

 
5. Bà Tô Thị Vích 97t ở Xóm Chùa xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với người con gái nay 68t không chồng con. Hàng ngày người con mua cải làm dưa chua, mua ba khía về muối bán để kiếm sống.

5. Mrs. Vich Thi To, 97 years old living with her still single 68 year old daughter in Chua village, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Her supports the family by selling fermented cabbage and fermented sesarmid crabs that she makes.

 
6. Bà Bùi Thị Xê 80t ở Xóm Chùa xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà có 1 cái ao nuôi cá phi bán cho hàng xóm lấy tiền để kiếm sống.

6. Ms. Xe Thi Bui, 80 years old living in Chua village, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Bui raises tilapia in her fish pond.  She makes a living by selling the tilapia.

 
7. Bà Tăng Thị Cẩn 70t  ở Khâu Băng xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với 1 người chị, hàng ngày 2 chị em trồng rau má phía sau nhà bán mỗi ngày được khoảng 1 – 2 USD.

7. Ms. Can Thi Tang, 70 years old living with her sister in Khau Bang, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  The sisters make a living by selling vegetables the plants in their garden.  They make about 1 to 2 dollars a day doing that.

 
8. Bà Nguyễn Thị Nhiều 82t ở Khâu Băng xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, có cháu ở gần nhà. Bà có khoảng 500 m2 đất trồng bầu, dưa leo, rau sống bán để kiếm sống.

8. Ms. Nhieu Thi Nguyen, 82 years old living by herself in Khau Bang, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She does not have any children but she has nieces and nephew living nearby.  Ms. Nguyen makes a living by selling vegetables that she plants in her 500 m2 garden.

 
9. Bà Phan Thị Sanh 65t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, không ruộng đất, hàng ngày bà vá lưới, chài thuê để kiếm sống.

9. Ms. Sanh Thi Phan, 65 years old living by herself in Cồn Chim (Chim dune), Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. does not own any farmland.  She makes a living by fixing the fishing nets and fishing for others.

 
10. Bà Ngô Thị Bòn 78t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với 1 người con bị tâm thần nhẹ, hàng ngày đi bán vé số về nuôi bà.

10. Mrs. Bon Thi Ngo, 78 years old living with her son who is mild mentally ill in Cồn Chim (Chim dune), Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  The son makes a living by selling lottery tickets.