Visiting the Elderly, Sickly, and Disabled - 2

11. Bà Đặng Thị Kim 84t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Sống 1 mình, có cháu ở gần, hàng ngày người cháu sang nấu cơm cho bà. Người cháu ngoại mẹ mất, có chồng ở gần nhà bà.

11. Mrs. Kim Thi Dang, 84 years old, living alone in Cồn Chim (Chim dune), Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She has a granddaughter who comes over every day to prepare meals for her.  The granddaughter is living nearby with her husband.  Her mother has passed away.

 
12. Bà Lê Thị Tiết 89t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cuộc sống hàng ngày nhờ cháu và các mạnh thường quân cho gạo ăn.

12.  Ms. Tiet Thi Le, 89 years old living alone in Cồn Chim (Chim dune), Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She survives on rice given by her nieces and nephews and benefactors.

 
13. Bà Phan Thị Ngon 72t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hàng ngày bà đi làm thuê những công việc nhẹ nhàng phù hợp để kiếm sống.
13. Ms. Ngon Thi Phan, 72 years old living in Cồn Chim (Chim dune),Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She does odd jobs with minimal physical demanding for a living.
 
 
 
14. Ông Trần Văn Cường 38t ở Giồng Dài xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Gia đình có 5 người: vợ và 3 con. Hàng ngày ông Cường ai thuê gì thì làm nấy.
14. Mr. Cuong Van Tran, 38 years old, living with his wife and three children in Giồng Dài Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  He does odd jobs for a living.
 
 
15. Ông Lưu Văn Phương Em 32t ở Giồng Dài xã Thạnh Phong. Gia đình có 3 người: vợ và 1 con. Cả 2 vợ chồng bị câm, hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.
15. Mr. Em Phuong Van Luu, 32 years old, living with his wife and a child.  Both husband and wife are mute.  They do odd jobs for a living.
 
 
16. Bà Phan Thị Vọng 79t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, hàng ngày nhờ các mạnh thường quân cho gạo để sống. Lúc đoàn đến bà không có nhà.
16. Ms. Vong Thi Phan, 79 years old, living alone in Cồn Điệp (Diep dune), Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She survives on rice given by benefactors.  Ms. Phan was not home when we arrived.
 
 
17. Ông Đào Hồng Châu 82t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông sống một mình, hàng ngày nhờ lòng hảo tâm và các mạnh thường quân cho gạo để sống.
17. Mr. Chau Hong Dao, 82 years old, living alone in Cồn Điệp (Diep dune), Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  He survives on rice given by benefactors.
 
 
18. Ông Châu Văn Ru Y 69t ở Giồng Bàng xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông bị dập thần kinh tủy sống trong lúc đi làm thuê. Ông có khoảng gần 2000 m2 đất ao nuôi cá bán để sống.
18.. Mr. Y Ru Van Chau, 69 years old, living in Giồng Bàng, Giao Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mr. Chau’s spinal cord was damaged while he was at work.  He makes a living by selling fish he raises in his 2000m2 fish pond.
 
 
19. Bà Nguyễn Thị Em 62t ở Giồng Bàng xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con, ruộng đất. Cuộc sống hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.
19. Ms. Em Thi Nguyen, 62 years old, living alone in Giồng Bàng, Giao Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Nguyen does not have a husband or any children.  She does not own any farmland and does odd jobs for a living.
 
 
20. Bà Huỳnh Thị Lan 80t ở Bần Giếng xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với người con gái, hàng ngày đi bán vé số để kiếm sống.
20. Lan Thi Huynh, 80 years old, living with her daughter in Bần Giếng, Giao Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  The mother and daughter make a living by selling lottery tickets.