2015 - Rice Distribution  

This year our rice distribution project was extra special due to the participation of our volunteers from the US.    Team USA brought with them additional gifts to hand out in addition to the rice.   In total, we distributed 11 tons of rice to 550 needy families at six distribution centers.  Out of these, there were 50 elderly, sickly, and disabled families that got the gift packages delivered at their doorsteps by the volunteers in the Road Trip project.   Below is the details of the gifts given at each center:
Dac Lac: 100 families.  Each got 20 kilos of rice and 2 pieces of warm garments.  These families did not get other extra gifts because the distribution in here took place before the US team arrived in Vietnam.
An Thanh: 50 families: Each got 20 kilos of rice, 1 bottle of menthol oil, 1 bar soap, 20 pieces of Salonpas, and 1 toothbrush.
Binh Thanh: 100 families.  Each got 20 kilos of rice, 1 bottle of menthol oil, 1 bar soap, 20 pieces of Salonpas, and 1 wind jacket.
Giao Thanh: 100 families.  Each got 20 kilos of rice, 1 bottle of menthol oil, 1 bar soap, 20 pieces of Salonpas.
Thanh Phong: 100 families.  Each got 20 kilos of rice, 1 bottle of menthol oil, 1 bar soap, 20 pieces of Salonpas.
Thi Tran Thanh Phu: 50 families.  Each got 20 kilos of rice, 1 bottle of menthol oil, 1 bar soap, 20 pieces of Salonpas, and 1 wind jacket.
And the 50 elderly/sickly/disabled families in the Road Trip project got 20 kilos of rice, 1 bottle of menthol oil, 1 bar soap, 20 pieces of Salonpas, and $25 cash.  For these families, we also distributed wind jackets and Advil pills based on needs.
The team from Vietnam shared that there was grey haze all over the rice fields this year making life even tougher for farmers, and thus our rice gift was even more precious.  Team USA was more than ready to help.  Every volunteer jumped in to assist wherever one could from carrying the rice bag to walking the elderly to the main road to calling a ride for them.   Team USA was grateful and impressed at the work and dedication of Team Vietnam.  Knowing is one thing, but seeing it made the appreciation even deeper.   Together, the two teams completed the distribution quickly.   Watching the rice was well received, everyone of us wished that we could continue the Rice project for many years to come.

Our special thanks to the following sponsors for making this project possible:
Thu Van Tran, Tiffany Thuy Le, Kevin Nguyen, Trang Nghiem, Toan and Tanya Trieu-Bui, Hong Lien Che, Trung and Linh Trieu, Huy and Kieu Anh Tran, Tanh & Lanh & Michelle Mai Nguyen, Louis Luong Hoang, Heidi Nguyen, Kimberly Hoang, Home Light Funding/Diane Pham, Phuong N. Nguyen, Cuc Hood, Tam H. Pham / Professional RE Center, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Khanh Ngo, Ha Lien Nguyen, Anonymous Donor - Alhambra, DL, Kevin Degrood, Trina Nguyen, Le Thi Thao Memorial Fund/Loc Pham, Suong and friends, Hang Nga Nguyen, Son Nguyen from EDD, Lam Thuan Huong, Tam Ho / G/d Di Kim, Nguyet Dang, Phê Võ, Dat Vo & Nghia Pham, Bolsa Insurance, Cô Ngoc, The Baker Family, The Chu Family, Hieu Pham, Thao Nguyen, Jennifer Phuong Tran, The Cone families, John Nguyen - One Stop Realty, John and Amy Bui, Quang Lang, Jason Tran, Carol Kim, Sandy Tran, Nhu Nguyen, The Nguyen T. Tinh family, Điệp Bùi, Heidi Nguyen, Son Tran, Phong677, Phuc Pham & Kazue Yamada, Nhon Pham, The Tran Xuan Đàm family, Anh Ly/Thuy Hue Nguyen, Phượng Trần, Florenzo Fejeran, Tran Minh Công, Trần Trinh Thy, và Mợ Qu y'.
 
Please click on the following links to view the pictures from our Rice distributions:
La Rve Village, tinh Daklak,  (2 tons, 100 families) 
An Thanh , Tinh Bến Tre, (1 ton, 50 families) 
Bình Thạnh, Tinh Bến Tre   (2 tons, 100 families) 
Giao Thanh  , Tinh Bến Tre ((2 tons, 100 families)  )
Thạnh Phong , Tinh Bến Tre (2 tons, 100 families) 
Thi Tran Thanh Phú,  Tinh Bến Tre , (1 ton, 50 families) 

********************************************************************************************************************************************

Phát Gạo 2015

Chương trình phát gạo năm nay đặc biệt hơn những năm khác vì có sự góp mặt của các bạn trong chương trình Vietnam Road Trip từ Mỹ về tham dự.   Và món quà tặng cho mỗi gia đình năm nay cũng đặc biệt nhiều hơn.   Chúng ta đã phát ra tổng cộng 11 tấn gạo cho 550 gia đình.  Trong số này có 50 gia đình người già, tàn tật, hoặc bệnh họan được chọn ra cho các bạn trong chương trình Road Trip đi đến từng nhà để phát.   Không phải chỉ có 50 gia đình nhưng các bạn tình nguyện viên chỉ có đủ quà cho 50.   Số gạo và quà được chia như sau:
Đắc Lắc:  100 gia đình.  Mỗi gia đình được 20 ky' gạo và 2 áo hoặc quần ấm.   Vì cuộc phát gạo ở Đắc Lắc diển ra trước khi các bạn từ Mỹ về nên phần quà ở đây không có những món quà khác.
An Thạnh: 50 gia đình.  Mỗi gia đình được 20 ky' gạo, 1 chai dầu xanh, 1 cục xà bông, 20 miếng Salonpas, và 1 cái bàn chải đánh răng
Bình Thạnh:  100 gia đình.  Mỗi gia đình được 20 ky' gạo, 1 chai dầu xanh, 1 cục xà bông, 20 miếng Salonpas, và 1 cái áo gió.
Giao Thạnh: 100 gia đình.  Mỗi gia đình được 20 ky' gạo, 1 chai dầu xanh, 1 cục xà bông, 20 miếng Salonpas.
Thạnh Phong: 100 gia đình.  Mỗi gia đình được 20 ky' gạo, 1 chai dầu xanh, 1 cục xà bông, 20 miếng Salonpas.
Thị Trấn Thạnh Phú: 50 gia đình.  Mỗi gia đình được 20 ky' gạo, 1 chai dầu xanh, 1 cục xà bông, 20 miếng Salonpas, và 1 cái áo gió.

Và 50 gia đình mà chúng ta đến từng nhà thì mỗi gia đình được 20 ky' gạo, 1 chai dầu xanh, 1 cục xà bông, 20 miếng Salonpas, và $25 đô la tiền mặt.  Trong số những gia đình này, chúng ta đã tặng thêm áo gió và thuốc cho những gia đình có nhu cầu.    

Các bạn trong nhóm ở Việt Nam chia xẻ rằng năm nay lúa bị thất mùa, cho nên những phần gạo của chúng ta cho lại càng thêm quy'.  Các bạn trong đòan từ Mỹ về ai cũng hăng hái giúp một tay, kẻ thì phụ vác từng bao gạo dùm các cụ, người thì dìu các cụ ra đường và kêu xe ôm chở về dùm.   Hơn bao giờ hết nhóm bạn thiện nguyện ở Mỹ thấy được những cực khổ và tháo vát của nhóm bạn ở Việt Nam, ai cũng vừa cảm kích vừa nể phục.   Không phải là không biết, nhưng khi thấy tận mắt rồi sự kính phục nhiều hơn.   Mọi người làm việc trong tình thân ái và đòan kết.
Và khi nhìn bao nhiêu gia đình hân hoan đến nhận gạo, chúng ta ai cũng mong muốn có thể tiếp tục tặng cho họ năm sau, và nhiều năm sau nữa.

Xin chân thành cám ơn các bạn sau đây đã bảo trợ cuộc phát quà Tết này:

Thu Van Tran, Tiffany Thuy Le, Kevin Nguyen, Trang Nghiem, Toan and Tanya Trieu-Bui, Hong Lien Che, Trung and Linh Trieu, Huy and Kieu Anh Tran, Tanh & Lanh & Michelle Mai Nguyen, Louis Luong Hoang, Heidi Nguyen, Kimberly Hoang, Home Light Funding/Diane Pham, Phuong N. Nguyen, Cuc Hood, Tam H. Pham / Professional RE Center, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Khanh Ngo, Ha Lien Nguyen, Anonymous Donor - Alhambra, DL, Kevin Degrood, Trina Nguyen, Le Thi Thao Memorial Fund/Loc Pham, Suong and friends, Hang Nga Nguyen, Son Nguyen from EDD, Lam Thuan Huong, Tam Ho / G/d Di Kim, Nguyet Dang, Phê Võ, Dat Vo & Nghia Pham, Bolsa Insurance, Cô Ngoc, The Baker Family, The Chu Family, Hieu Pham, Thao Nguyen, Jennifer Phuong Tran, The Cone families, John Nguyen - One Stop Realty, John and Amy Bui, Quang Lang, Jason Tran, Carol Kim, Sandy Tran, Nhu Nguyen, The Nguyen T. Tinh family, Điệp Bùi, Heidi Nguyen, Son Tran, Phong677, Phuc Pham & Kazue Yamada, Nhon Pham, The Tran Xuan Đàm family, Anh Ly/Thuy Hue Nguyen, Phượng Trần, Florenzo Fejeran, Tran Minh Công, Trần Trinh Thy, và Mợ Qu y'.

Mời các bạn bấm vào các đề mục dưới đây để xem hình:

La Rve Village, tinh Daklak,  (2 tấn, 100 gia đình) 
An Thạnh , Tinh Bến Tre, (1 tấn, 50 gia đình)
Bình Thạnh, Tinh Bến Tre   (2 tấn, 100 gia đình)
Giao Thạnh, Tinh Bến Tre (2 tấn,  100 gia đình)
Thạnh Phong, Tinh Bến Tre ( 2 tấn, 100 gia đình)
Thi Tran Thạnh Phú,  Tinh Bến Tre , (1 tấn, 50 gia đình)