2020 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses needing sponsors, being built and completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà cần bảo trợ, nhà đang xây và nhà xây xong.

Houses needing sponsors - Nhà cần bảo trợ
Family -Gia đình Date Applied - Ngày xin
Đào Thị Nơi 5/25/2020
 

Houses being built - Nhà đang xây
Family -Gia đình Sponsor -Người bảo trợ
Bùi Hữu Cảnh The Baker and the Chu/Tran Family
Trần Văn Khanh Đan Mai & Thảo Vân Phạm

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
1
Trần Văn Thủy Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn