2020 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses needing sponsors, being built and completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà cần bảo trợ, nhà đang xây và nhà xây xong.

Houses needing sponsors - Nhà cần bảo trợ
Family -Gia đình Date Applied - Ngày xin
 

Houses being built - Nhà đang xây
Family -Gia đình Sponsor -Người bảo trợ
Phạm Văn Thanh Gia Đình Võ Thạnh và Trần Thị Hồng
Huỳnh Văn Mười Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn
Mai Thị Hân The Baker and the Chu/Tran Family
Đào Thị Nơi ông bà Nguyễn Đăng Gioang và ông bà Lý Tấn Vọng
Bùi Hữu Cảnh The Baker and the Chu/Tran Family

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
2
Trần Văn Khanh Đan Mai & Thảo Vân Phạm
1
Trần Văn Thủy Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn