2020 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses needing sponsors, being built and completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà cần bảo trợ, nhà đang xây và nhà xây xong.

Houses needing sponsors - Nhà cần bảo trợ
Family -Gia đình Date Applied - Ngày xin
 
 

Houses being built - Nhà đang xây
Family -Gia đình Sponsor -Người bảo trợ
 

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
13
Pham Van Pha Dr. Bùi Đặng Hồng
12
Huỳnh Văn Hợp Dr. Bùi Đắc Hùm
11
Trần Văn Kìa Anonymous Donor
10
Nguyễn Văn Hoằng Gia Đình Nguyễn Văn Bảy và Hồng Thị Nhơn
9
Nguyễn Văn Minh In Loving Memory of Sayalay Quảng Từ
8
Huỳnh Văn Mười Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn
7
Nguyễn Văn Thái The Baker and the Chu/Tran Family
6
Mai Thị Hân The Baker and the Chu/Tran Family
5
Phạm Văn Thanh Gia Đình Võ Thạnh và Trần Thị Hồng
4
Bùi Hữu Cảnh The Baker and the Chu/Tran Family
3
Đào Thị Nơi ông bà Nguyễn Đăng Gioang và ông bà Lý Tấn Vọng
2
Trần Văn Khanh Đan Mai & Thảo Vân Phạm
1
Trần Văn Thủy Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn