2014 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
Võ Thị Chơi In Memoriam of Mrs To Tam Chu Belle
Nguyễn Văn Toàn Lam Thuan Huong
Nguyễn Văn Tuệ Dì Ba Phan Thị Lình
Nguyễn Ngọc Yến James Gray, MD
Đỗ Xuân Bách The Baker and The Chu Family
Nguyễn Văn Siêng The Baker and The Chu Family
Trần Văn Khắc Bà Lê Thị Thông
Trà Thị Lanh Lê Đặng Trung, Ph D
Võ Văn Tâm Hồi hướng công đức cho bà Nguyễn Thị Út
Nguyễn Văn Hậu Bác Sĩ Ngô Minh Biên
Phạm Văn Vô Gia Đình Bùi Đắc Hùm
Nguyễn Văn Út In memoriam of Mrs. Phạm Thị Hà
Nguyễn Văn Đến Bà Phan Lưu Minh Phượng
Trần Minh Trường The Baker and The Chu Family
Trần Văn Nhàn Bạn Phạm Hữu Hiếu
Huỳnh Văn Đắc Bà Lê Thị Thông
Nguyễn Thị Nhịn The Cone families
Đỗ Văn Thức The Baker and The Chu Family