2014 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
18
Võ Thị Chơi In Memoriam of Mrs To Tam Chu Belle
17
Nguyễn Văn Toàn Lam Thuan Huong
16
Nguyễn Văn Tuệ Dì Ba Phan Thị Lình
15
Nguyễn Ngọc Yến James Gray, MD
14
Đỗ Xuân Bách The Baker and The Chu Family
13
Nguyễn Văn Siêng The Baker and The Chu Family
12
Trần Văn Khắc Bà Lê Thị Thông
11
Trà Thị Lanh Lê Đặng Trung, Ph D
10
Võ Văn Tâm Hồi hướng công đức cho bà Nguyễn Thị Út
9
Nguyễn Văn Hậu Bác Sĩ Ngô Minh Biên
8
Phạm Văn Vô Gia Đình Bùi Đắc Hùm
7
Nguyễn Văn Út In memoriam of Mrs. Phạm Thị Hà
6
Nguyễn Văn Đến Bà Phan Lưu Minh Phượng
5
Trần Minh Trường The Baker and The Chu Family
4
Trần Văn Nhàn Bạn Phạm Hữu Hiếu
3
Huỳnh Văn Đắc Bà Lê Thị Thông
2
Nguyễn Thị Nhịn The Cone families
1
Đỗ Văn Thức The Baker and The Chu Family