2020 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled

28. Bà Nguyễn Thị Thanh 90t, ở ấp Tân Thuận, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con, hiện tại cuộc sống hàng ngày nhờ chòm xóm cho gạo ăn.

Nguyen Thi Thanh, 90 years old, resides in Tan Thuan hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and lives alone. She relies on neighbor to give her rice.

29. Bà Đoàn Thị Định 82t, ở ấp Tân Thuận, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống với chồng, không con, hiện tại hàng ngày ông đi bán vé số.

Doan Thi Dinh, 82 years old, resides in Tan Thuan hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She and her husband have no children. He walks around town and sells lottery tickets.

30. Bà Nguyễn Thị Thảnh 71t, ở Bưng Cát, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con, hiện tại đang ở đậu nhà cháu.

Nguyen Thi Thanh, 71 years old, resides in Bung Cat hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and lives at her niece’s house.

31. Bà Nguyễn Thị Chẩn 88t ở Bưng Cát, Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống với một người con, hàng ngày đi bán vé số để kiếm sống.

Nguyen Thi Chan, 88 years old, resides in Bung Bat hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives with her child and walk around town all day selling lottery tickets for a living.

32. Ông Nguyễn Văn Phước 68t, ở Bưng Cát, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Vợ mất, có 1 con (con ông bị liệt 2 chân), hàng ngày gia đình nhờ hơn 1 công dừa bán để kiếm sống.

Nguyen Van Phuoc, 68 years old, resides in Bung Bat hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. His wife died and living with a disability child. They have a lot of coconut trees and sell coconuts for a living.

33. Ông Nguyễn Văn Út 42t, ở ấp Tân Đức, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông sống một mình, bị tật bẩm sinh. Hiện tại hàng ngày nhờ mạnh thường quân cho gạo sống.

Nguyen Van Ut, 42 years old, resides in Tan Duc hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He lives alone and disable since birth. He relies on the good hearted people give him food.

34. Bà Phạm Thị Hai 83t, ở ấp Tân Đức, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con, hiện tại bà đi nằm bệnh viện chưa về (trong ảnh cháu ở xóm nhận thay).

Pham Thi Hai, 83 years old, resides in Tan Duc hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives alone. She’s not home due to currently in the hospital for treatment.

35. Ông Lê Văn Tư 82t, ở ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Vì nghèo, con ông bỏ xứ đi. Hiện tại ông ở với đứa cháu đang đi học. Hàng ngày bà đi bán vé số.

Le Van Tu, 82 years old, resides in Tan Duc A hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He’s so poor and left the countryside. He’s living with his nephew, who’s currently in school. He walks around town and sells lottery tickets for a living.

36. Ông Lê Văn Chấm 59t, ở ấp Tân Đức B, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Vợ mới chết, ông không có con, hiện tại ông có hơn 2 công dừa hàng ngày bán để kiếm sống.

Le Van Cham, 59 years old, resides in Tan Duc B hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. His wife just passed away and they have no children. He has more than 2 lots of coconut trees and sells coconuts for a living.

37. Ông Nguyễn Văn Tân 64t, ở ấp Tân Đức B, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông sống một mình, không con, bị tâm thần nhẹ. Nhà phải qua sông.

Nguyen Van Tan, 64 years old, resides in Tan Duc B hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He has no children and lives alone. He’s slightly mentally unstable. He has to cross the river to get to his place.

38. Bà Nguyễn Thị Thêm 88t, ở ấp Hưng Long xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống với người con gái hàng ngày đi bán vé số.

Nguyen Thi Them, 88 years old, resides in Hung Long hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives with her daughter and walks around town selling lottery tickets.

39. Bà Nguyễn Thị Cúc 69t, ở ấp Hòa Thuận A, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Nguyen Thi Cuc, 69 years old, resides in Hoa Thuan A hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and works whatever job is available.

40. Bà Nguyễn Thị Út 84t, ở ấp Hòa Thuận A, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con, hàng ngày bà chuốt cọng lá dừa bán để kiếm sống (nhà qua sông không đi được).

Nguyen Thi Ut, 84 years old, resides in Hoa Thuan A hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and lives alone. She grinds coconut leaf stalks and sell them for a living. To get to her house, she has to cross over the river.

41. Bà Nguyễn Thị Năm 72t, ở ấp Hòa Phúc, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con, hiện tại bà bị tai nạn gãy 2 chân phải đi bằng nạng.

Nguyen Thi Nam, 72 years old, resides in Hoa Phuc hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and was involved in an accident broke her legs. She relies on crutches to walk.

42. Bà Nguyễn Thị Thắm 76t, ở ấp Hòa Phước xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con, hiện tại hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Nguyen Thi Tham, 76 years old, resides in Hoa Phuoc hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and works whatever job is available.

43. Bà Lâm Thị Phấn 73t, ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, hàng ngày đi bán vé số.

Lam Thi Phan, 73 years old, resides in Hoa Binh hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives alone and walks around town selling lottery tickets.

44. Bà Trần Thị Khéo 100t, ở ấp Hòa Thới, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống với 2 người con gái không chồng con, hàng ngày đi bán vé số.

Tran Thi Kheo, 100 years old, resides in Hoa Thoi hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives with 2 daughters and walks around town selling lottery tickets.

45. Bà Nguyễn Thị Đức 79t, ở ấp Hòa Thới, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Nguyen Thi Duc, 79 years old, resides in Hoa Thoi hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives alone and works whatever job is available

46. Bà Lê Thị Tư 69t, ở ấp Hòa Nghĩa, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống với người con trai bị tai nạn liệt 2 chân. Cuộc sống hàng ngày nhờ hàng xóm cho gạo để sống.

Le Thi Tu, 69 years old, resides in Hoa Nghia hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives with her son who’s crippled from an accident. They rely on neighbor to give them rice.

47. Bà Nguyễn Thị Đáp 80t, ở ấp Hòa Nghĩa, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con, hàng ngày nhờ hơn 1 công dừa bán trái để kiếm sống.

Nguyen Thi Dap, 80 years old, resides in Hoa Nghia hamlet, Hoa Loc village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and lives alone. She relies on 1 lot of coconut trees and sells coconuts for a living.