2019 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 8

2019 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 8

71. Âu Thị Dễ, 80 tuổi, ở ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, bà sống với 1 người con bị bệnh tâm thần nay 55 tuổi. Hàng ngày 2 mẹ con ai thuê gì thì làm nấy.

Au Thi De, 80 years old, resides in An Hoa hamlet, An Nhon village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She owns no land and lives with her child, 55 years old, who has mental problem. They work whatever job is available.

 

72. Dương Thị Rêu, 80 tuổi, ở ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Không con cháu, hàng ngày bà nhờ bà con chòm xóm cho gạo ăn.

Duong Thi Reu, 80 years old, resides in An Binh hamlet, An Nhon village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has no relatives and relies on neighbor for food.

 

73. Huỳnh Văn Thức, 83 tuổi, ở ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Không con, có cháu nấu cơm cho ăn. Ông bị tai biến nằm 1 chỗ nay hơn 2 năm.

Huynh Van Thuc, 83 years old, resides in An Binh hamlet, An Nhon village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has no children and relies on his niece to cook food. He suffered a stroke and is bed ridden for the past 2 years.

 

74. Nguyễn Thị Sang, 80 tuổi, ở ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, mắt bà bị mù. Hàng ngày nhờ cháu nấu cơm cho ăn.

Nguyen Thi Sang, 80 years old, resides in An Binh hamlet, An Nhon village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has no land and is blind. She relies on her niece to cook food.

 

75. Trần Văn Nô, 81 tuổi, ở ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, 2 vợ chồng không con. Hàng ngày bà đi làm thuê về mua gạo.

Tran Van No, 81 years old, resides in An Binh hamlet, An Nhon village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He and his wife have no land and children. She works for hire for a living.

 

76. Nguyễn Văn Phỉ, 78 tuổi, ở ấp An Khương, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, không con. Hàng ngày bà ai thuê gì thì làm nấy và nhờ mạnh thường quân mua gạo ăn.

Nguyen Van Phi, 78 years old, resides in An Khuong hamlet, An Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has no land and children. She works whatever job is available and relies on charity from others for food.

 

77. Ngô Thị Rết, 86 tuổi, ở ấp An Khương, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà không ruộng đất, con cháu. Hiện tại bà sống nhà người quen.

Ngo Thi Ret, 86 years old, resides in An Khuong hamlet, An Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has no land and children. She’s living at a friend’s house.

 

78. Huỳnh Thị Lùng, 84 tuổi, ở ấp An Khương, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống 1 mình không con. Hàng ngày nhờ cháu lại nhà nấu cơm dùm để ăn.

Huynh Thi Lung, 84 years old, resides in An Khuong hamlet, An Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives by herself with no children. She relies on her niece to come by and cook for her.

 

79. Ngô Thị Âu, 70 tuổi, ở ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Không chồng con, sống nhờ cháu. Hàng ngày nhờ cháu nấu cơm cho ăn.

Ngo Thi Au, 70 years old, resides in An Dien hamlet, An Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has no husband and children and living with her niece. She relies on her niece to cook for her.

 

80. Phan Văn Lừng, 85 tuổi, ở ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Không con, sống ở đậu nhà cháu. Nhà phải qua sông. Hàng ngày ông nhờ bà con chòm xóm cho gạo ăn.

Phan Van Lung, 85 years old, resides in An Dien hamlet, An Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has no children and living at his nephew’s house. He relies on neighbor to cook for him.