2018 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 10

2018 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 10

91. Lê Thị Chúc sinh năm 1968 Địa chỉ 83/4 ấp Quí An Hòa - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị Câm, điếc bẩm sinh, chồng cũng bị Câm, điếc bẩm sinh. Có 02 người con: 01 trai và 01 gái) đều đi làm thuê ở xa để kiếm tiền nuôi Cha, Mẹ. Gia đình thuộc diện khó khăn.

Le Thi Chuc, born in 1968, resides at 83/4, Qui An hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She and her husband both are deaf and mute at birth. They have a son and daughter; they work far away from home to support them. Their family belong to the poor group.

92. Nguyễn Văn Liêu sinh năm 1986. Địa chỉ 13/2 ấp Quí An - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh, tự lực được trong mọi sinh hoạt. Vợ bỏ, sống với đứa con trai 04 tuổi, gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Nguyen Van Lieu, born in 1986, resides at 13/2, Qui An hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. His wife left him and their son, 4 years old. Their family has hardship and belongs to the poor group.

93. Trần Văn Tân sinh năm 1990. Địa chỉ 92/3 ấp Quí An - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, tự lực được trong mọi sinh hoạt, sống với Cha mẹ, gia đình khó khăn.

Tran Van Tan, born in 1990, resides at 92/3, Qui An hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. He lives with his parents. Their family has hardship.

94. Võ Thị Phụng sinh năm 1995. Địa chỉ : 93/2 ấp Quí Bình - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, tự lực được trong mọi sinh hoạt. Chồng ly hôn, sống với Cha, Mẹ và đứa con trai 04 tuổi, gia đình khó khăn. Cha, Mẹ đi ghe mướn, thuộc diện hộ nghèo.

Vo Thi Phung, born in 1995, resides at 93/2, Qui Binh hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. She’s divorced and lives with her parents and her son, 4 years old. Their family has hardship and belongs to the poor group.


95. Phạm Thị Kim Khánh sinh năm 2006. Địa chỉ : 143/2 ấp Quí Bình - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị Câm, điếc bẩm sinh, tự lực được trong mọi sinh hoạt. Hiện sống với Mẹ và 02 đứa em ở nhà không có đất canh tác, gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Pham Thi Kim Khanh, born in 2006, resides at 143/2, Qui Binh hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s deaf and mute at birth with no self-reliance and lives with her mother and 2 younger siblings. Their family has hardship and belongs to the poor group.


96. Nguyễn Minh Mẫn sinh năm 2006. Địa chỉ : 3/3 ấp Quí Thuận B - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, không tự lực trong sinh hoạt. Sống với Cha Mẹ và Bà Ngoại trên 60 tuổi, hàng ngày Cha Mẹ đều đi làm thuê (ai thuê gì làm đó), gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Nguyen Minh Man, born in 2006, resides at 3/3, Qui Thuan B hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. He lives with his parents and grandmother, 60 years old. Everyday, his parents work whatever job is available. Their family has hardship and belongs to the poor group.


97. Nguyễn Thị Bé Ba sinh năm1969. Địa chỉ 20/1 ấp Quí Thuận B - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, không tự lực được trong mọi sinh hoạt. Hàng ngày, sinh hoạt phải nhờ vào người trong gia đình giúp hộ. Hiện sống với Mẹ già lớn tuổi, gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Nguyen Thi Be Ba, born in 1969, resides at 20/1, Qui Thuan B hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. She relies on her family member and lives with her old mother. Their family has hardship and belongs to the poor group.


98. Phạm Gia Hướng sinh năm 2000. Địa chỉ : 54/1 ấp Quí An Hòa - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị Tâm thần (dạng nặng), không tự lực được trong mọi sinh hoạt. Mẹ bỏ từ lúc còn nhỏ, Cha có vợ khác. Hiện sống với Bà Nội, nhưng Bà Nội lại bị Mù cả đôi mắt, gia đình rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Pham Gia Huong, born in 2000, resides at 54/1, Qui An Hoa hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She is mentally ill and no self-reliance. Her mother left her when she was small; her father has another wife. She lives with her grandmother, who’s blind. Their family has hardship and belongs to the poor group.


99. Nguyễn Văn Sĩ sinh năm 1989. Địa chỉ : 14/4 ấp Quí Hòa - xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, không tự lực được trong mọi sinh hoạt. Hiện sống với Cha Mẹ nhưng Cha bị bệnh Tai biến nằm một chỗ. Hàng ngày, Mẹ đi làm thuê ở gần nhà (ai thuê gì làm đó) để kiếm Tiền nuôi cả gia đình, thuộc diện hộ khó khăn.

Nguyen Van Si, born in 1989, resides at 14/4, Qui Hoa hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. He lives with his parents, but his father had a stroke and is bed ridden. His mother works whatever job is available to support the family. They belong to the poor group.

100. Nguyễn Ngọc Thái sinh năm2004 Địa chỉ 194/4 ấp Thạnh An - xã Bình Thạnh - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, không đi lại được. Sống với Cha Mẹ, hàng ngày Cha đi làm phụ hồ, gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Nguyen Ngoc Thai, born in 2004, resides at 194/4, Thanh An hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth and unable to walk. He lives with his parents. His father works but not enough to support the family. Their family belongs to the poor group.

 

101. Nguyễn Thị Bay, sinh năm 1946, bà bị bệnh tai biến đang nằm một chỗ được con bà chăm sóc, cự ngụ tại địa chỉ 91/4, ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.  

Nguyen Thi Bay, born in 1946, had a stroke and bed ridden. She has no one to take care of her. She resides at 91/4, Thanh Tan hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.

 

102. Đoàn Văn Thảo, sinh năm 1958, ông bị cườm nước không mổ được và hiện nay bị mù vĩnh viễn cả hai mắt, ông nhận quà nhưng không nhìn thấy được quà, hiện ngụ tại số nhà 38/3 ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

  Đoàn Van Thao, born in 1958, has glaucoma and with no surgery had caused him to be blind. He receives the gifts but unable to see them. He resides at 38/3, Thanh Lai hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence

103. Mr. Ly Van Nguyen, 83 years old, currently resides at 183, hamlet Thanh Lai in Binh Thanh village, Thank Phu district, Ben Tre county.   He suffers from diabetes and just lost his leg.

Ông Nguyễn Văn Lý, 83 tuổi. Ông Lý bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối phải cắt bỏ một chân. Hiện ngụ tại địa chỉ 183, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.