2016 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 9

2016 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 9

81. Bà Lê Thị Tín 75t ở ấp Phú Sơn xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Không con, ở một mình. Hàng ngày bà đi lượm ve chai bán mua gạo.

81. Mrs. Tin Thi Le, 75 years old, living alone without children in Phu Son sub-hamlet, Ngai Đang Village, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province. She collects scraps to sell and buy food.

82. Ông Phạm Văn Cầu 70t ở ấp Phú Sơn xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Không con. Hàng ngày ông bà xin tàu dừa chuốt cọng bán cho vựa làm chổi để kiếm tiền mua gạo.

82. Mr. Cau Van Pham, 70 years old, without children, living in Phu Son sub-hamlet, Ngai Đang Village, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province. She makes a living by selling Coconut leaf stalks from coconut stems given by her neighbors.

83. Ông Nguyễn Văn Tây 88t ở ấp Bình Sơn xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Ông sống với 2 người con trai đều bị tâm thần nhẹ hàng ngày ai thuê gì làm nấy kiếm tiền về mua gạo (2 người con nay trên 50t).

83. Mr. Tay Van Nguyen, 88 years old, living with his two over 50 year old sons in Binh Son sub-hamlet, Ngai Đang Village, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province. Both of his sons are mentally ill, stage 1,  and  do odd jobs to earn a living.

84. Bà Nguyễn Thị Lẹ 97t ở ấp Phú Đăng xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Bà sống với người con gái nay 69t. Hàng ngày nhờ hơn 10 gốc dừa hái trái bán để mua gạo.

84. Mrs. Le Thi Nguyen, 97 years old, living with her 69 year old daughter in Phu Dang sub-hamlet, Ngai Đang Village, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province. She earns a living by selling coconuts from their 10 coconut trees.

85. Ông Huỳnh Văn Chiến 40t ở ấp Phú Đăng xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Có 2 cha con, cha ông mất nay hơn 2 tháng. Ông Chiến bị tâm thần nhẹ, hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

85. Mr. Chien Van Huynh, 40 years old, living in Phu Dang sub-hamlet, Ngai Đang Village, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province. Before he stayed with his father but his father died 2 months ago. He is mentally ill, stage 1.  He does odd jobs to earn a living.

86. Thái Văn Tấn Minh 13t ở ấp Phú Đăng xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Gia đình em có 4 người: cha mẹ và 2 con. Cách nay 1 tuần, em và cha bị tai nạn giao thông. Cha em chết, em bị gãy chân. Hiện tại gia đình rất kiệt quệ. Mẹ em hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy để nuôi 2 con nhỏ. Nhà không ruộng đất.

86. Mr. Minh Tan Van Thai, 13 years old, living in Phu Dang sub-hamlet, Ngai Đang Village, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province. His family has 5 people including his parents, himself, an elder sister and a younger brother. Two weeks ago, Minh's father took him to visit his sister who works as a maid for a family in the city.  His father passed away in auto accident.  Minh also suffered from a broken leg.  His family is now poverty stricken and needs help badly.  His mom does odd jobs to support the family.

87. Bà Nguyễn Thị Chói 61t ở ấp Bình Sơn xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Không chồng con, bà bị đau khớp tay chân và tiểu đường. Căn nhà đang ở đậu. Cuộc sống hàng ngày nhờ bà con chòm xóm ai cho gì ăn nấy.

87. Mrs. Choi Thi Nguyen, 61 years old, living alone without children in Binh Son sub-hamlet, Ngai Đang Village, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province. She is suffering joint pain and diabetes. She relies on rice given by benefactors to survive.

88. Ông Nguyễn Văn Hai 75t ở ấp Bình Sơn xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, không con. Hàng ngày ông bà có hơn 15 gốc dừa hái trái bán để kiếm sống.

88. Mr. Hai Van Nguyen, 75 years old, has no farming land and no children, currently living in Binh Son sub-hamlet, Ngai Đang Village, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province.  He and his wife earn a living by selling coconuts from their 15 coconut trees.

89. Bà Bùi Thị Ba 86t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, sống một mình, hàng ngày đi lượm ve chai về bán để kiếm sống.

89. Mrs. Ba Thi Bui, 86 years old, has no children, currently living alone in Con Diep sub-hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu District, Ben Tre Province. She makes a living by selling scraps, plastic bottles.

90. Bà Hồ Thị Anh 82t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với một người con gái bị tâm thần nhẹ hàng ngày đi làm thuê về nuôi bà.

90. Mrs. Anh Thi Ho, 82 years old, living with her daughter in Con Diep sub-hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu District, Ben Tre Province. Her daughter has a slight mental problem.  She does odd jobs for a living.