2016 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 8

2016 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 8

71. Bà Đặng Thị Nó 88t ở ấp Gia Khánh xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Bà sống với người con trai nay 55t bị hư thận cứ 1 tuần 3 lần đi chạy thận. Vợ bị tim hở 2 lá. Gia đình chỉ có 1 người cháu nội gái hàng ngày đi làm về nuôi cả gia đình.

71. Mrs. No Thi Đang, 88 year old, living in Gia Khanh sub-hamlet, Hung Khanh Trung Village, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province. Currently living with her son, a 55 year old with kidney disease and must have dialysis three times a week. His wife has heart problems. The daily living of the whole family depends on a grand daughter.

72. Bà Nguyễn Thị Đèo 85t ở ấp Tân Nhơn xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Bà bị tai biến nằm một chỗ. Hàng ngày bà nhờ người con gái không chồng hàng ngày ai thuê gì làm nấy kiếm tiền về nuôi bà.

72. Mrs. Đeo Thi Nguyen,  85 year old,, living with her unmarried daughter in Tan Nhon sub-hamlet, Hung Khanh Trung A Village, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province. The stroke left her paralyzed.  She depends on her daughter to support her living.

73. Ông Trần Văn Lăn 60t ở ấp Tân Nhơn xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không ruộng đất, không con, hàng ngày vợ ông đi làm thuê về nuôi gia đình.

73. Mr. Lan Van Tran, 60 year old man, living in Tan Nhon Sub-hamlet, Hung Khanh Trung A Village, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province.  Her has no children, no land. His wife does odd jobs to support the family.

74. Bà Nguyễn Thị Út 75t ở ấp Hưng Nhơn xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Bà bị tai biến liệt nằm một chỗ. Hiện tại bà sống với một người con trai nay 42t không vợ con, hàng ngày đi làm phụ hồ mua gạo về nuôi gia đình.

74. Mrs. Ut Thi Nguyen, 60 year old, living with her unmarried son in Hung Nhon sub-hamlet, Hung Khanh Trung A Village, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province.  The stroke left her paralyzed.  The daily living of her family based on meager income from her son working as a hodman.

75. Ông Nguyễn Văn Sơn 53t ở ấp Hưng Nhơn xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không con, ông bị tai biến liệt một bên nên người cháu đem về nuôi cách nay hơn 3 năm.

75. Ông Nguyễn Văn Sơn 53t ở ấp Hưng Nhơn xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không con, ông bị tai biến liệt một bên nên người cháu đem về nuôi cách nay hơn 3 năm.

76. Ông Trần Văn Nam 58t ở ấp Hưng Nhơn xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Có vợ, không con. Ông bị tai biến nay hơn 4 năm. Hàng ngày người vợ đi làm thuê (ai thuê gì thì làm nấy kiếm tiền về mua gạo).

76. Mr. Nam Van Tran, 58 years old, , living with his wife without children in Hung Nhon sub-hamlet, Hung Khanh Trung A Village, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province. He had a stroke 4 years ago.  His wife takes odd jobs to support the family.

77. Bà Hồ Thị Rồi 84t ở ấp Tân Nhơn xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Bà có 2 người con, một người bị tâm thần phải xích dây xích lại, còn 1 người con gái nay 40t hàng ngày đi làm thuê về nuôi cả gia đình.

77.Mrs. Roi Thi Ho, 84 year old, living with her two children in Tan Nhon sub-hamlet, Hung Khanh Trung A Village, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province. One of the two children is mentally ill.   The other daughter supports the family doing odd jobs.

78. Bà Lê Thị Hồng 51t ở ấp Gia Khánh xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Bà bị ung thư vú thời kì cuối. Chồng bị tai biến nằm bệnh viện chưa về. Hàng ngày nhờ người con trai chưa vợ con đi làm thuê về nuôi gia đình.

78 .Mrs. Hong Thi Le, 51 years old, living in Gia Khanh sub-hamlet, Hung Khanh Trung A Village, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province. She suffers from breast cancer and currently at the last stage. Her husband is in the hospital because of a stroke.  Her son does odd jobs to support the family.

79. Bà Nguyễn Thị Hòa 84t ở ấp Gia Phước xã Hưng Khánh Trung A huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, bà sống với một người cháu gái hàng ngày ai thuê gì làm nấy kiếm tiền về nuôi bà.

79. Mrs. Hoa Thi Nguyen was 84 years old without farming land, living with her granddaughter in Gia Phuoc sub-hamlet, Hung Khanh Trung A Village, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province.  Her granddaughter  does odd jobs to support the family.

80. Bà Bùi Thị Coi 85t ở ấp Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng huyện Mõ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Bà sống với một người cháu ngoại hàng ngày đi làm thuê về nuôi bà. Con bà chết hết.

80. Mrs. Coi Thi Bui, 85 years old, living with her granddaughter in Minh Nghia sub-hamlet, Ngai Đang Village), Mo Cay Nam District, Ben Tre Province. All her children were dead.  Her granddaughter  does odd jobs to support the family.