2015 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 4

2015 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 4

31. Ông Nguyễn Văn Xoài 85t nhà ở Nhà Dừa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hiện tại ông bà sống một mình với người con bị tâm thần thường bỏ nhà đi. Hàng ngày ông bà nhờ bà con chòm xóm và các mạnh thường quân cho gạo ăn. Căn nhà được chính phủ cho cách nay 5 năm.
31. Mr. Xoai Van Nguyen, 85 years old.  Mr. Nguyen and his wife live with their son who is mentally ill in Nha Dua, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Their son often runs away from home.  The  family mainly lives on the rice given by the neighbors.  The house they are living in was provided by the government five years ago.

 

32. Bà Phạm Thị Tư 78t ở Xẻo Dưa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con cháu. Bà có hơn 1000 m2 ruộng cho thuê để lấy gạo sống. Hai mắt bị mù, căn nhà được chính phủ cho.

32. Ms. Tu Thi Pham, 78 years old.  Ms. Pham is blind in both eyes.  She does not have any children.  She has over 1000 m2 of farm land in which she rents it out for rice.  She lives in Xeo Dua, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Her house was provided by the government.

 
33. Bà Nguyễn Thị Hò 85t , không con, không nhà, đang ở đậu nhà người cháu ở Xẻo Dưa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hàng ngày bà đi chằm lá thuê để sống.

33. Ms. Ho Thi Nguyen, 85 years old.  Ms. does not have children.  She does not own a home.  In fact, she currently stays with a relative’s family in Xeo Dua, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She makes a living by weaving the leaves.

 
34. Bà Trương Thị Sáu 72t ở Xẻo Dưa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con cháu, sống một mình, hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

34. Ms. Sau Thi Truong, 72 years old.  Ms. Truong does not have children and lives alone in Xeo Dua, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She does odd jobs for a living.

 
35. Bà Nguyễn Thị Sáu 83t ở Nhà Dừa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, lúc trước còn khỏe bà đi rọc lá chuối của bà con chòm xóm cho về bán. Hiện nay sức khỏe yếu đi không nổi nên nhờ bà con ở xóm và các mạnh thường quân cho gạo ăn.

35. Ms. Sau Thi Nguyen, 83 years old.  Ms. Nguyen lives alone in Nha Dua, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She used to sell banana leaves that she cut from her neighbors’ banana trees with their permission.  That was when she still had the physical ability.  Now that her health is deteriorating so that she could barely walk Ms. Nguyen mainly survives on the rice given by her neighbors and benefactors.

 
36. Bà Nguyễn Thị Yếm 89t ở Xẻo Dưa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với 4 người con bị tâm thần nhẹ, hàng ngày đi làm thuê về nuôi bà. Căn nhà được chính phủ cho nay khoảng 8 tháng.

36. Mrs. Yem Thi Nguyen, 89 years old.  Ms. Nguyen lives with her four children who have mild mental illness.  Her children do work though.  Ms. Nguyen and her children live in Xeo Dua, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Their house was provided by the government about 8 months ago.

 
37. Bà Phan Thị Chấm 84t ở Nhà Dừa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, đang ở đậu nhà người cháu, hàng ngày người cháu này nấu cơm cho bà ăn.

37. Ms. Cham Thi Phan, 84 years old.  Ms. Phan does not have any children.  She currently stays with her niece in Nha Dua, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.   Her niece prepares meals for Ms. Phan.

 
38. Bà Nguyễn Thị Nở 82t ở Xẻo Dưa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ở một mình, có 1 người con bị chết. Hàng ngày nhở bà con chòm xóm cho gạo ăn.

38. Mrs. No Thi Nguyen, 82 years old.  Mrs. Nguyen’s child has passed away.  She is now lives alone in Xeo Dua, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.   She relies on the rice given by her neighbors to survive.

 
39. Bà Phan Thị Sanh 64t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú. Không ruộng đất, chông con. Hàng ngày bà vá chày, lưới thuê để kiêm sống

39. Ms. Sanh Thi Phan, 64 years old.  Ms. Phan does not own any farmland.  She does not have a husband or any children.  Mrs. Phan lives in Con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She makes a living by repairing the fishing nets.

 
40. Bà Phan Thị Ngon 71t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà có con nhưng rất nghèo sống bên vợ. Hàng ngày bà đi làm những công việc nhẹ để mua gạo.

40. Mrs. Ngon Thi Phan, 71 years old.  Mrs. Phan has a son but he is really poor and currently lives with his wife’s family.  Mrs. Phan lives in Con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She does odd jobs with minimal physical demanding to make enough money to buy rice on a daily basis.