2014 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 9

2014 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 9

81. Ms. Cao Thi Manh, age 70, resides at house number 70/2, Tan Thanh hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She had a stroke and could not do anything to support herself.

Bà Cao Thị Mạnh, 70 tuổi. Số nhà 70/2, ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị tai biến không làm được gì.


82. Mr. Nguyen Van Gray, age 45, resides at house number 55/4, Tan Thanh hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He suffered the final-stage of renal failure and has dialysis 3 times a week.

Ông Nguyễn Văn Xám, 45 tuổi. Số nhà 55/4, ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông bị suy thận giai đoạn cuối một tuần chạy thận 3 lần.


83.
Ms. Tran Thi Tinh, 83 years old resides at house number 98/4, Tan Thanh hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province.

Bà Trần Thị Tính, 83 tuổi. Số nhà 98/4, ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.


84. Ms. Le Thi Huong, age 80, resides at house number 86/9 Thanh Phu, Thanh Phu district, Ben Tre province. She had a stroke and is wheelchair bound.

Bà Lê Thị Hường, 80 tuổi. số nhà 86/9, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh tai biến. Bà bị bệnh tai biến phải ngồi xe lăn.


85. Ms. Vo Thi Kim Anh, age 65, reides at house number 68/2, Tri Thanh Ha village, town Thanh Phu, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is single and lives alone
.

Bà Võ Thị Kim Anh, 65 tuổi. Số nhà 68/2, ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống độc thân một mình.


86. Mr. Huynh Van Tan, 79 years old. He suffers the hunchback. He sells lottery tickets daily, making 50,000 dong (2.5 dollars). He resides at house number 32/4, Thanh Tri Ha village, town Thanh Phu, Thanh Phu district, Ben Tre province.

Ông Huỳnh Văn Tần, 79 tuổi. Ông bị bệnh khòm lưng. Hàng ngày Ông đi bán vé số mỗi ngày được 50.000 đồng (2,5 đô). Số nhà 32/4, ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.


87. Ms. Vo Thi Hai, 83 years old, resides at house number 39/2, Thanh Hoa A Hamlet, township Thanh Phu, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is sick and bed bound.

Bà Võ Thị Hai, 83 tuổi. Số nhà 39/2, ấp Thạnh Hoà A, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh nằm một chỗ.


88. Ms. Nguyen Thi Nam, age 71, ersides at house number 25/5, Thanh Hoa B hamlet, town of Thanh Phu, Thanh Phu district, Ben Tre province. She lives alone, weaving baskets for a living, making 15,000 dong (not even US $1) daily.

Bà Nguyễn Thị Năm, 71 tuổi. Số nhà 25/5, ấp Thạnh Hoà B, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình bằng nghề đương rổ mỗi ngày 15.000 đồng chưa được 1 đô la.


89. Mr. Vi Huu Nguyen, 89 years old, resides at house number 222/1, Tri Thanh Ha village, town Thanh Phu, Thanh Phu district, Ben Tre province.

Ông Nguyễn Hữu Vị, 89 tuổi. Số nhà 222/1, ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.


90. Ms. Huynh Thi Nho, age 68, resides at house number 28/2, Thanh Tri Thuong village, town Thanh Phu, Thanh Phu district, Ben Tre province. She makes a living by begging in the streets.

Bà Huỳnh Thị Nhỏ, 68 tuổi. Số nhà 28/2, ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống bằng nghề đi xin ngoài đường phố.