2014 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 8

2014 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 8

71. Mr. Tai Ly, 77 years old. Residing at 125/4, Thanh Tri Ha hamlet, Thanh Phu town, Thanh Phu district, Ben Tre province. He makes a living by selling lottery tickets with an income less than $4 a day.

Ông Lý Tài, 77 tuổi. Số nhà 125/4, ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông đi bán vé số kiếm sống mỗi ngày thu nhập chưa đầy 4 đô la.


72.
Ms. Deo Thi Ho, 76 years old. Residing at 144/2, Thanh Qui B hamlet, Binh Thanh commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is blind in both eyes.

Bà Hồ Thị Đèo, 76 tuổi. Số nhà 144/2, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh mù cả hai mắt.


73. Mr. Su Van Tran, 79 years old. Residing at 134/2, Thanh Qui B hamlet, Binh Thanh commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is blind in both eyes.

Ông Trần Văn Su, 79 tuổi. Số nhà 134/2, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông bị bệnh mù cả hai mắt.


74. Ms. Ngoc-Xua Thi Le, 64 years old. Residing at 52/1, Thanh Qui A hamlet, Binh Thanh commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is handicapped in both legs and confined to a wheelchair

Bà Lê Thị Ngọc Xưa, 64 tuổi. Số nhà 52/1, ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà có tật cả hai chân, phải ngồi trên xe lăn.


75. Mr. Nuoc Van Nguyen, 60 years old. Residing at 107/3, Thanh Lai hamlet, Binh Thanh commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. Illness caused blindness in both of his eyes and he is also bedridden due to stroke.

Ông Nguyễn Văn Nước, 60 tuổi. Số nhà 107/3, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh mù cả hai mắt và bị tai biến nằm liệt trên giường.


76. Ms. Pham Thi Loi, age 82, resides at house number of 117/1, Thanh Qui A hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She lives alone by herself.

Bà Phạm Thị Lợi, 82 tuổi. Số nhà 117/1, ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống neo đơn có một mình.


77. Ms. Le Thi Kien, 77 years old, resides at house number 141/2, Thanh Qui B hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She suffes Parkinson disease and her mouth twitches all the times

Bà Lê Thị Kiền, 77 tuổi. Số nhà 141/2, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh rung lúc nào miệng bà cũng bị giật rung.


78. Ms. Bui Thi De, age 78, resides at house number 207/1, Thanh Qui A hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She was hit by a car and broke her leg and could not work to support herself.

Bà Bùi Thị Để, 78 tuổi. Số nhà 207/1, ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị xe đụng gãy một chân không làm gì được.


79. Mr. Tran Van Boi, 80 years old, resides at house number 151/2, Thanh Qui B hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He has a stroke and paralyzed both legs; he has to use crutches.

Ông Trần Văn Bời, 80 tuổi. Số nhà 151/2, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông bị tai biến liệt hai chân phải đi bằng nạng tó.


80. Ms. Tran Thi Ba, age 70, resides at house number of 51/3, Village Thanh Qui B, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She lives alone without any family member.

Bà Trần Thị Ba, 70 tuổi. Bà sống một mình không chồng con. Số nhà 51/3, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.