2014 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 4

2014 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 4

31. Mrs. Gam Thi Cao, 83 years old. From Quí Thuận hamlet, Hòa Lợi commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. She has no husband, no children, no land. She worked for a living at a time when she was healthy. Now as her health declines, she stays with her neighbors and owes her life to the benefactors, donors who donate rice to her.

Bà Cao Thị Gấm 83t ở ấp Quí Thuận xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con, ruộng đất. Lúc trước còn khỏe bà đi làm thuê. Hiện tại sức khỏe yếu ở nhà nhờ bà con chòm xóm và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cho gạo để sống.

32. Mrs. Xuyen Thi Le, 90 years old. From Quí Thuận hamlet, Hòa Lợi commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. She has been blind for over 20 years. She is currently living with a daughter who is slightly mentally challenged. Her daughter is working away from home.

Bà Lê Thị Xuyên 90t ở ấp Quí Thuận xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà bị mù cách nay hơn 20 năm. Hiện tại bà sống với một người con gái bị tâm thần nhẹ đang đi làm thuê không nhà.

33. Mrs. Ut Thi Tran, 88 years old. From Quí An hamlet, Hòa Lợi commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. She has no husband, no children. She is currently living with a nephew/niece who takes care of her.

Bà Trần Thị Út 88t ở ấp Quí An xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con. Hiện tại bà sống cùng với một người cháu gọi bằng cô. Hàng ngày người cháu này nuôi bà.

34. Mrs. Diem Thi Nguyen, 75 years old. From Quí An hamlet, Hòa Lợi commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. She has no husband, no children. Her niece/nephew who lives nearby cooks for her.

Bà Nguyễn Thị Điểm 75t ở ấp Quí An xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con. Hàng ngày nhờ người cháu ở gần nấu cơm cho ăn.

35. Mrs. No Thi Vo, 72 years old. From Quí Thuận hamlet, Hòa Lợi commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. Without children, she suffers from mild psychological conditions. She inherits a small rice field from her parents. She leases it to others for rice.

Bà Võ Thị Nở 72t ở ấp Quí Thuận xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, bà bị tâm thần nhẹ. Bà có được hơn 1 công đất lúa của cha mẹ để lại cho thuê lấy gạo ăn.

36. Mrs. Loc Thi Nguyen, 86 years old. From Quí An hamlet, Hòa Lợi commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. Cannot reach her on account the bridge to her house is being repaired. She lives with her mentally challenged son who ran away from home. She lives on the rice donated by benefactors.

Bà Nguyễn Thị Lộc 86t ở ấp Quí An xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Nhà bà Lộc phải qua một cây cầu đang sửa nên không qua được. Bà sống với một người con trai bị tâm thần bỏ nhà đi hoang. Hàng ngày bà nhờ các nhà hảo tâm cho gạo ăn.

37. Mr. Bay Van Nguyen, 79 years old. From Quí Thuận hamlet, Hòa Lợi commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. He has lost one leg, fell down and broke a rib. His wife wears a bag (colostomy) after colon surgery. The couple is supported by a daughter who works far away from home.

Ông Nguyễn Văn Bảy 79t ở ấp Quí Thuận xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông bị cụt một chân, té gãy một cọng bẹ sườn. Bà bị mổ ruột già phải tiêu tiểu ở bên hông bụng. Ông bà sống với một người con gái đi làm thuê không nhà về nuôi ông bà.

38. Mr. Ca Van Nguyen, 88 years old. From Quí Thuận hamlet, Hòa Lợi commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. Suffered from a stroke, Mr. Ca is immobilized. He stays with a daughter who has mild psychological disorder. She works to support him. To get to his house, you have to cross a canal. For this reason his daughter received the gift in his name.

Ông Nguyễn Văn Cà 88t ở ấp Quí Thuận xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông Cà bị tai biến liệt nằm một chỗ. Ông sống với một người con gái bị tâm thần nhẹ hàng ngày đi làm thuê về nuôi ông. Nhà ông Cà phải qua một con kênh nên người con gái qua nhận thay.

39. Mrs Lieu Thi Nguyen, 84 years old. From Phú Lợi hamlet, Phú Khánh commune, Thạnh Phú district, Bến Tre province. She has no children and stays with a relative. This person cooks for her and looks after her.

Bà Nguyễn Thị Liễu 84t ở ấp Phú Lợi xã Phú Khánh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, sống cùng cháu họ. Hàng ngày người cháu này nuôi bà và nấu cơm cho bà ăn.

40. Mrs. Nam Thi Phan, 83 years old. From Thới hamlet, Thạnh Phú district, Bến Tre province. She suffers from mild psychological disorder. She lives on the rice donated by neighbors and benefactors.

Bà Phan Thị Năm 83t ở ấp Thới xã Đại Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà Năm bị tâm thần nhẹ. Không chồng, con, cháu. Hàng ngày nhờ các nhà hảo tâm và chòm xóm cho gạo ăn.