2014 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 10

2014 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 10

91. Ms. Ho Thi Thau, age 87, resides at house number 145/2, Thanh Qui B hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. Her eyes are all blurry making it difficult to walk.

Bà Hồ Thị Thâu, 87 tuổi. Số nhà 145/2, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà cả hai mắt đều mờ, đi lại khó khăn.


92. Ms. Nguyen Thi Xung, 84 years old, resides at house number 50/2, Village Thanh Qui B, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She fell and broke her leg and could not walk any more.

Bà Nguyễn Thị Xứng, 84 tuổi. Số nhà 50/2, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị té gãy chân và tay không đi lại được.


93. Mr. Dao Van Hich, age 63, resides at house number 353/2, Thanh Qui B hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He had disabilities with small paralyzed limbs since childhood. Every day he begs for food in the market. He lives alone without anyone taking care of him..

Ông Đào Văn Hích, 63 tuổi. Số nhà 353/2, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông có tật tay chân liệt từ nhỏ. Hàng ngày Ông đi xin ở ngoài chợ. Sống một mình không ai nuôi dưỡng.


94. Mr. Vo Van Ke, 77 years old, resides at house number 39/4, Tan Thanh hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He lives with his wife without children to take care of them. He was afflicted with athritis sores all over his body.

Ông Võ Văn Kế, 77 tuổi. Số nhà 39/4, ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông sống với bà vợ không có con nuôi dưỡng. Ông bị bệnh đau nhức khắp toàn thân.