2013 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 3

2013 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 3

21. Mrs. Nu Thi Tran: 87 years old of Thanh Hung sub-hamlet, My Hung hamlet.  No children.  Deaf and mute.  She is currently staying with her the wife of his grandson that  has passed away.

Bà Trần Thị Nữ 87t ở ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng. Bà bị câm điếc, không con. Bà đang ở đậu nhà người cháu dâu (người cháu dâu chồng chết) và nuôi gạo ăn hàng ngày.

22. Mrs. Luong Thi Dinh: 81 years old of Thanh Hung sub-hamlet, My Hung hamlet.  She lives with her mentally-challenged child and receives rice from benefactors, neighbors and governmen

Bà Đinh Thị Luông 81t ở ấp Thạnh Hưng xã Mỹ Hưng. Bà sống với một người con bị tâm thần, hàng ngày nhờ các nhà hảo tâm, chòm xóm và chính phủ cho gạo ăn.

23. Mr. Nua Van Cao: 81 years old of Thanh Hung sub-hamlet,  My Hung hamlet. No children.  He receives rice from his neighbors and benefactors.

Ông Cao Văn Nữa 81t ở ấp Thạnh Hưng xã Mỹ Hưng. Không con, hiện tại hàng ngày nhờ chòm xóm, bà con và các nhà hảo tâm cho gạo ăn.

24. Mr. Trang Van Duong: 73 years old of Thanh My sub-hamlet,  My Hung hamlet.  No wife, no children.  Mentally challenged, he roams the street from 9AM to 4PM, eating whatever he receives from others.  He comes home in the afternoon to cook for himself.  He still knows how to save the money for food and cook for himself.

Ông Dương Văn Trạng 73t ở ấp Thạnh Mỹ xã Mỹ Hưng. Không vợ con, ông bị tâm thần, từ 9h đến 16h ông đi lang thang ngoài đường, ai cho gì ăn nấy. Đến chiều mới về nấu cơm ăn. Vẫn biết tiền để dành mua đồ ăn và tự nấu cơm ăn được.

25. Mr. Dat Van Huynh: 75 years old of Thanh My sub-hamlet,  My Hung hamlet.  No wife, no children, deaf and mute.  He does odd jobs for a living and eats whatever given by others.  His neighbors love him dearly.

Ông Huỳnh Văn Đạt 75t ở ấp Thạnh Mỹ xã Mỹ Hưng, không vợ con, ông bị câm điếc, hàng ngày ai cho gì ăn nấy, ai thuê gì thì làm nấy tùy theo sức. Bà con chòm xóm ai cũng rất thương.

26. Mrs. Hai Thi Huynh: 79 years old of Thanh Khuong A sub-hamlet,  My Hung hamlet.  No children, she is staying with her niece/nephew who feeds her whatever he/she has.

Bà Huỳnh Thị Hải 79t ở ấp Thạnh Khương A xã Mỹ Hưng. Không con, bà đang ở đậu nhà người cháu. Hàng ngày nhà người cháu nuôi và ai cho gì ăn nấy.

27. Mrs. Tim Thi Nguyen: 77 years old of Thanh Khuong A sub-hamlet,  My Hung hamlet.  Her children has passed away; she has a grandchild who works in Saigon.  She lives off the money from her grandchild and gets help from her neighbors.

Bà Nguyễn Thị Tím 77t ở ấp Thạnh Khương A xã Mỹ Hưng. Con chết, bà có một người cháu ngoại đi làm ở Sài Gòn. Hàng ngày bà nhờ chòm xóm và cháu ngoại gửi tiền về nuôi bà.

g28.Mrs. Bup Thi Le: 77 years old of Thanh Khuong B sub-hamlet,  My Hung hamlet.  No children.  She has a niece/nephew who lives nearby.  She gets rice from her benefactors and niece/nephew.

Bà Lê Thị Búp 77t ở ấp Thạnh Khương B xã Mỹ Hưng. Không con, có cháu ở gần, hàng ngày nhờ các nhà hảo tâm và cháu cho gạo ăn.

29. Mrs. Phu Thi Nguyen: 75 years old of Thanh Khuong B sub-hamlet,  My Hung hamlet.  She has one child who left her behind due to poverty.  Bed-ridden due to a stroke, she receives her daily meals and cares from her niece/nephew.

Bà Nguyễn Thị Phụ 75t ở ấp Thạnh Khương B xã Mỹ Hưng. Bà có một con nhưng vì nghèo bỏ xứ đi. Bà bị tai biến nằm một chỗ, hàng ngày nhờ cháu ở gần nấu cơm cho ăn và chăm sóc bà.

30. Mrs. That Thi Nguyen: 87 years old of Thanh Khuong B sub-hamlet,  My Hung hamlet.  No land to cultivate.  She has a son who is 67 years old without wife and children.  The son collects junks and trash from the market and make 3 $US/day.

Bà Nguyễn Thị Thật 87t ở ấp Thạnh Khương B xã Mỹ Hưng. Không ruộng đất, bà có một người con trai 67t không vợ con, hàng ngày đi thu rác ngoài chợ được 3USD/ngày để sống.