2013 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 2

2013 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 2

11.  Mr. Hieu Van Ho: 62 years old of An Binh sub-hamlet, An Thanh hamlet ( Ben Vinh ).  Homeless and mentally challenged, he is living of the generosity of a neighbor.  This present was left with his neighbor to cook for him.

Ông Hồ Văn Hiếu 62t ở ấp An Bình xã An Thạnh (Bến Vinh). Không có nhà ở, hàng ngày có một gia đình ở xóm nấu cho ông ăn. Ông bị tâm thần. Phần quá này gửi lại cho nhà ở xóm đó hàng ngày nấu cho ông ăn.

12.  Ms. Tron Thi Phan: 77 years old of An Binh sub-hamlet, An Thanh hamlet ( Ben Vinh ).  No husband.  Her only daughter sells lottery tickets daily to support he

Bà Phan Thị Trọn 77t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh (Bến Vinh). Không chồng, có một người con gái hàng ngày đi bán vé số về nuôi bà.

13.  Mr. Binh Van Ngo: 78 years old of An Thanh sub-hamlet,  An Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province.  No children.  He weaves leaves daily for others for a living.

Ông Ngô Văn Bình 78t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không có con, hàng ngày ông đi chằm lá thuê cho chủ đề kiếm tiền mua gạo.

14.  Mr. Nho Van Tran: 66 years old of An Thanh sub-hamlet,  An Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province.   Mr. Nho suffers from a light stroke.  His wife catches and sells fish for a living.

Ông Trần Văn Nhớ 66t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông Nhớ bị tai biến nhẹ, bà hàng ngày đi mò tôm cá dưới sông về bán để kiếm sống.

15.  Mrs. Nhin Thi Nguyen: 88 years old of An Ngai B sub-hamlet,  An Thanh hamlet.  She is bed-ridden due to a stroke.  She is currently living with her daughter who sells lottery ticket and has not come home yet.

Bà Nguyễn Thị Nhìn 88t ở ấp An Ngãi B xã An Thạnh. Bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ. Hiện tại bà ở chung với người con gái đi bán vé số chưa về.

16.  Mr. Vinh Van Nguyen: 88 years old of An Ngai B sub-hamlet,  An Thanh hamlet, Thanh Phu district.  No wife and children.  He does odd jobs daily for others for a living.

Ông Nguyễn Văn Vinh 62t ở ấp An Ngãi B xã An Thạnh huyện Thạnh Phú. Không vợ con, hàng ngày ai thuê gì thì ông làm nấy để kiếm sống.

17.  Mrs. Tiu Thi Le: 85 years old of An Ngai A sub-hamlet,  An Thanh hamlet.  No children.  She is living off the generosity of her niece/nephew and benefactors.

Bà Lê Thị Tíu 85t ở ấp An Ngãi A xã An Thạnh. Không con, có cháu. Hàng ngày nhờ các nhà hảo tâm, cháu cho gạo và nấu cơm ăn.

18.  Mrs. Thuan Thi Pham: 76 years old of An Ngai A sub-hamlet,  An Thanh hamlet. Husband deceased.  Her only daughter is married and live far away.  She lives off  a plot of land of roughly 1200m2 that she rent to others to raise fish and shrimps.

Bà Phạm Thị Thuận 76t ở ấp An Ngãi A xã An Thạnh. Chồng chết, có một con gái đi lấy chồng ở xa nhưng nhà hàng ngày bà có khoảng 1200m2 đất cho thuê nuôi tôm cá để lấy gạo ăn.

19.  Mrs. Choi Thi Pham: 72 years old of An Ngai A sub-hamlet, An Thanh hamlet.

Bà Phạm Thị Chơi 72t ở ấp An Ngãi A xã An Thạnh. Không con, hàng ngày bà đi bán vé số để kiếm sống.

20.  Mr. Han Van Nguyen: 82 years old of An Ngai A sub-hamlet, An Thanh hamlet.  No land to cultivate, he is currently living with his son a young grandchild.  His son who works far away comes home once a while and give his father and son some money.

Ông Nguyễn Văn Hận 82t ở ấp An Ngãi A xã An Thạnh. Không ruộng đấtm hiện tại ông sống chung với người con trai và 1 cháu nhỏ, người con trai đi làm thuê ở xa lâu lâu mới về cho tiền ông cháu ở nhà sống.