2013 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 1

2013 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 1

1.  Mrs. Anh Thi Phan: 85 years old of An Phu sub-hamlet,  An Qui hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province.  She has only a daughter - slightly mentally challenged – who catches fish and weaves basket to support her.

Bà Phan Thị Ánh 85t ở ấp An Phú xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà chỉ có một người con gái bị tâm thần nhẹ hàng ngày đi mò cá, đan lát về nuôi bà.

2.   Mr. Khi Van Nguyen: 74 years old of An Hue sub-hamlet,  An Qui hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province.  No wife and children.  When healthy, he carried dirt for a living.  Now that he is weak, he can only do light tasks. 

Ông Nguyễn Văn Khi 74t ở ấp An Huề xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không vợ con, lúc còn sức khỏe ông đi gánh đất mướn, hiện tại sức yếu nên ông làm những công việc theo sức của mình.

3.   Mrs. Ky Thi Nguyen: 73 years old of An Thuy sub-hamlet,  An Qui hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province.  She has been bed-ridden due to paralysis for 4 years.  Her daughter does odd jobs to support her.

Bà Nguyễn Thị Kỷ 73t ở ấp An Thủy xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà bị liệt nằm một chỗ nay 4 năm. Người con gái hàng ngày ai thuê gìn thì làm nấy để kiếm tiền về nuôi bà.

4.      Bà Trần Thị Anh 77t ở ấp An Thới xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, bà có một cái ao khoảng 800m2 nuôi cá phi hàng ngày bà bán để kiếm sống.

5.  Ms. Chanh Thi Tra: 69 years old of An Ninh sub-hamlet,  An Qui hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province. No children. When healthy, she carried dirt and weeded for a living.  Currently suffering from chronic lung disease, she lives with the rice provided by her niece.

Bà Trà Thị Chanh 69t ở ấp An Ninh xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, lúc còn khỏe bà đi gánh đất, nhổ cỏ thuê để sống hiện tại bà bị bệnh phổi mãn tính nên hàng ngày nhờ cháu cho gạo ăn.

6.  Mrs. Gam Thi Nguyen: 86 years old of An Qui sub-hamlet,  An Qui hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province. No children.  She is currently staying with her nephew.  She has a plot roughly 1000m2 for rent.

Bà Nguyễn Thị Gấm 86t ở ấp An Thới xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, hiện tại bà đang ở đậu nhà người cháu. Bà có khoảng 1000m2 đất cho thuê để kiếm sống.

7.   Mrs. Day Thi Phan: 84 years old of An Binh sub-hamlet,  An Qui hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province.  Unable to work, she lives off the donations of benefactors and her neighbors.

Bà Phan Thị Dậy 84t ở ấp An Bình xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không lao động nổi, hàng ngày nhờ các nhà hảo tâm và bà con hàng xóm cho gạo ăn.

8.   Mrs. Suu Thi Le: 99 years old of An Binh sub-hamlet,  An Qui hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province.  Children were all dead.  She is living with her niece/nephew who supports her daily .

Bà Lê Thị Sửu 99t ở ấp An Bình xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Con chết hết, bà sống với cháu. Hàng ngày người cháu gọi bằng cô nuôi cơm.

9.  Mrs. Phe Thi Nguyen: 84 years old of An Binh sub-hamlet,  An Qui hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre Province.  No children.  Suffering from a broken leg, she is living with her niece/nephew who took her in.

Bà Nguyễn Thị Phê 84t ở ấp An Bình xã An Qui huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, bà bị té gãy một chân, người cháu thấy khó khăn nên rước về nuôi.

10.  Ms. Nam Thi Phan: 85 years old of An Phu sub-hamlet,  Phu Khanh hamlet.  No husband, no children.  She is living of the generosity of the Buddhist temple and her neighbors.

Bà Phan Thị Năm 85t ở ấp Phú xã Phú Khánh, không chồng con, hàng ngày nhờ chùa và bà con chòm xóm cho gạo ăn.