2012 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 7

2012 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 7

61. Ms Ngo Thi Minh, 99-year-old, lives in My Hoa Hamlet, Long My, Giong Trom district; she doesn’t have any children of her own, she is living with her ​​adopted child, Ms Minh, who is paralyzed and has been lying in bed for more than 03 months.

Bà Ngô Thị Minh 99 tuổi ở ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm , không con đang sống với người cháu nuôi bà bị liệt nằm một chỗ nay hơn 3 tháng.

62. Ms Nguyen Thi Len, 79-year-old, lives in Linh Phung, Linh Phung Hamlet, Giong Trom, her children live far away in poverty.  Everyday, Ms Len sells papaya for a living.

Bà Nguyễn Thị Lên 79 tuổi ở ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, có con nhưng nghèo ở xa hằng ngày bà sống nhở trông đu đủ bán để kiếm tiền.

63. Mr Nguyen Van Viet, lives in My Thanh, Long My District Giong Trom, his wife works various job in exchange for rice.  Mr Viet is slightly paralyzed on one side and cannot work.

Ông Nguyễn Văn Việt: ở Mỹ Thạnh, xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm hằng ngày người vợ đi làm thuê về mua gạo , ông Việt bị liệt nhẹ môt bên không lao động được.

64. Mr Nguyen Van Hoay, 79-year-old lives in Linh Lan, Long My hamlet, Giong Trom District.  He has children but they work as a laborer in Long Khanh.  Mr Nguyen is at home alone, he owns more than 10 grapefruit tree, and 15 coconut trees, and relies on selling the fruits for a living.

Ông Nguyễn Văn Hoay 79 tuổi : ở Linh Lân, xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm có con nhưng nghèo đi làm thuê ở Long Khánh hằng ngày ở nhà một mình hơn 10 gốc bưởi, 15 gốc dừa bán để kiếm sống.

65. Mr Tran Van Nghe, 66 years old, lives in Tan Thanh, Giong Trom hamlet; he has a stroke and is paralyzed on one side.  He relies on relatives to cook for him.  He has 800m2  of land for rent.

Ông Trần Văn Nghệ  66 ở Tân Thành , Huyện Giồng Trôm o6g bị bệnh tai biến liệt nhẹ một bên hằng ngày nhờ con cháu ở gần nấu cơm ăn và có hơn 800m2 đất trồng hoa màu đã cho thuê.

66. Mr Truong Van Ba, 83 year old, lives in Khau Bang, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu province; he lives on his own, and relies on selling chicken for a living.

Ông Trương Văn Ba 83 tuổi ở Khâu Băng, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, hằng ngày ông sống một mình chỉ nhờ nuôi gà bán để kiếm sống.

67. Ms Nguyen Thi Cao lives in Con Diep, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district.  Her children have all passed away, she has a serious heart condition but has no treatment due to lack of money.  She relies on donation for her meals

Nguyễn Thị Cao ở Cồn Điệp , xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú .Con chết hết bà đang bị bệnh tim nặng không tiền chữa trị, hằng ngày nhờ các mạnh thường quân cho gạo ăn lúc hết nhờ cháu cho.

68. Ms Bui Thi Qeo, 63 years of age, live at Con Diep, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, she has 2 cripled legs but still manages to pick peas or help with farming to make a living.  She temporarily lives with a friend.

Bà Bùi Thị Qẹo  63 tuỗi : Ở Cồn Điệp, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú  bị tật 02 chân hằng ngày đi hái đậu phụng nhổ cổ thuê để kiếm tiền về mua gạo đang ở đậu nhà người quen.

69. Ms Ho Thi Canh, 96 years old, live at ap 5, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu province. She is blind on both eyes, and relies on relative for food.

Bà Hồ Thị Cảnh 96 tuổi ở ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, bà bị mù cả 2 mặt không con , hằng ngày nhờ cháu ở gần nấu cơm cho ăn.

70. Ms Bui Thi Xe, 76 years old, live at Temple, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu province, she has no children, she owns a 1000m2 fish pond and relies on selling fish for a living.

Bà Bùi Thị Xê 76 tuổi ở xốm Chùa xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú không con hằng ngày bà nhờ cái ao hơn 1000m2 nuôi cá phi bán kiếm sống.