2012 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 5

2012 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 5

41. Ms Nguyen Thi Loc, 85-year-old, lives in hamlets Qui Thuan A, Hoa Loi Thanh Phu district, she lives with her ​​son who has mental illness. She sell dozen of coconuts a day for a living.

Bà Nguyễn Thị Lộc 85 tuổi ở ấp Quí Thuận A xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú, bà sống cùng người con trai bị tâm thần hằng ngày chỉ có dài chục dừa bán để kiếm sống.

42. Ms. Nguyen Thi Hoa, 69-year-old Ben Vinh, An Thanh, Thanh Phu district, she lives by herself, has no land. She sells coconuts for a living.

Bà Nguyễn Thị Hoa 69 tuổi ở Bến Vinh, xã An Thạnh , huyện Thạnh Phú, không chồng con không ruộng đất, hằng ngày bà chuốc cộng dừa bán kiếm sống.

43. Ms Phung Thi Muoi 89-year-old, lives in Ben Vinh Thanh Phu Vinh An Thanh district, she lives with her ​​now unmarried 60-year-old daughter, she was sick lying in bed, they relies on the sale of a  small food store for the living.

Bà Phùng Thị Mười 89 tuổi ở Bến Vinh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú, bà sống cùng người con gái nay 60 tuổi không chồng con, bà bị bệnh nằm một chỗ ở nhà có bán một tiệm tập hóa nhỏ để kiến sống.

44. Ms Nguyen Thi Lieu, 84-year-old, lives in Ben Vinh, her son is a worker in  Long Khanh.  He doesn’t often come home, only sends her 200 thousand Dong (10 us dollars) for her food.

Bà Nguyễn Thị Liễu 84 tuổi ở Bến Vinh bà có một người con đi làm thuê ở Long Khánh lâu lâu mới về mỗi tháng người con gởi về cho bà 200 ngàn đồng (10đô) để bà mua gạo ăn.

45. Ms Phan Thi Kinh, 79-year-old,  in Ben Thanh Phu Vinh An Thanh District, she was blind since childhood, she relies on rice donation to live.

Bà Phan Thị Kính  79 tuổi ở Bến Vinh  xã An Thạnh Huyện Thạnh Phú , bà bị mù từ nhỏ , hằng ngày nhờ các mạnh thường quân cho gạo để sống.

46. Mr Vo Van Hong, 66-year-old, his wife passed away.  His only son works in Dong Thap, Mr Hong.   Mr. Vo sells lottery tickets for a living.

Ông Võ Văn Hồng 66 tuổi  vợ chết có 1 người con đi làm thuê  ở Đồng Tháp , hằng ngày ông đi bán vé số để kiếm sống.

47. Ms Le Thi Lan, 84-year-old, lives in hamlet 7 Thanh Phu, she lives alone and relies on others for donation of rice.

Bà Lê Thị Lan 84 tuổi ở ấp 7 xã Thạnh Phú, sống một mình hằng ngày nhờ các mạnh thường quân cho gạo ăn.

48. Ms Van Thi Quac, 78 years old,   in hamlets 7 Ben Dua, Thanh Phu hamlet  My Hung district, she lives with her daughter alone; she has a serious heart condition, her daughter works various jobs for a living.

Bà Văn Thị Quặc 78 tuổi ở ấp 7 Bến Dựa, xã Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú bà sống cùng người con gái không chồng. Bà bị bệnh tim rất nặng  hằng ngày người con đi làm nuôi bà.

49. Mrs Le Thi Hieu, 89 years old, lives in hamlets 7 Ben Dua, Thanh Phu My Hung province. She is mentally ill, living with her son - 51-year-old who work various jobs for a living

Bà Lê Thị Hiếu 89 tuổi ở ấp 7 Bến Dựa, xã Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú bà bị tâm thần đang sống cùng người con trai không vợ nay cũng đã lớn 51 tuổi hằng  ngày đi làm thuê về nuôi bà.

50. Ms Nguyen Thi Renh 80 years, lives in Hamlet 7 Thanh Phu My Hung District; she has no children, her income come from renting 2000m2 of land.

Bà Nguyễn Thị Rêch 80 tuổi ở ấp 7 xã Mỹ Hưng huyện Thạnh  Phú, không con hằng ngày bà có 2000m2 đất giồng cho thuê để mua gạo.