2012 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 4

2012 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 4

31. Ms Thai Thi Yen, 71 year-old, lives at Gong Dai, hamlet Thanh Phong. She adopted a child who works in the city and rarely comes home.  She relies on the fostered child for food.

Bà Thái Thị Yến 71 tuổi ở Gồng Dài, xã Thạnh Phong, có một con nuôi đi làm thuê ở Thành Phố lâu lâu mới về, hằng ngày nhờ người con nuôi mua gạo cho ăn.

32. Ms Nguyen Thi Chinh: 83 years old lives in khau Bang, hamlet of Thanh Phong, she lives near a niece/nephew and relies on this person for food.

Bà Nguyễn Thị Chinh: 83 tuổi ở khâu Băng, xã Thạnh Phong, không con ở gần nhà cháu, hằng ngày người cháu này nấu cơm cho ăn.

33. Ms Tang Thi Cau: 66 years old, lives at khau Bang, hamlet Thanh Phong, she lives with her sister; they work everyday as gardener or bean pickers.

Bà Tăng Thị Cẩn: 66 tuổi ở khâu Băng, xã Thạnh Phong, sống cùng người chị cũng sống một mình, hằng ngày bà đi nhổ cỏ, hái đậu mướn để kiếm sống.

34. Mrs Truong Thi Ly, lives in ConMit, hamlet of Thanh Phong, she currently lives with 02 grand-children whose parents are working in far away place and rarely comes home. Ms Truong lives by on the money send by her children.

Bà  Trương Thị Lý ở cồn Mít xã Thạnh Phong, hiện tại bà sống với 02 đứa cháu cố còn nhỏ đang đi học cha mẹ nó đi làm thuê ở đồng tháp lâu mới về , hằng ngày nhờ cháu gởi tiền về nuôi.

35. Mr. Pham Van 70-year-old lives in Con Mit, hamlet of Thanh Phong, his two leg are both    amputated, Mrs Pham work as a bean picker everyday, they live with grandchildren who help them in their everyday live.

Ông Phạm Văn Vận 70 tuổi ở Cồn Mít xã Thạnh Phong, ông bị cụt 2 chân , bà đi hái đậu mướn không có nhà, không con hằng ngày  ông bà sống với người cháu đi làm thuê về nuôi ông bà .

36. Ms Phan Thi Sanh, 61-year-old, lives in con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district. She does not have family, she mends nets for a living.

Phan Thị Sanh 61 tuổi ở cồn Chim xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú không chồng con, hằng ngày bà vá lưới để kiếm sống.

37. Ms Nguyen Thi Nen, 82 years old, lives in Con Chim, Thanh Phong hamlet, she doesn’t have any children, her home was donated, and she relies on others for food.

Bà Nguyễn Thị Nên 82 tuổi ở Cồn Chiêm, xã Thạnh Phong, không con ở nhà tình thương, hằng ngày nhờ cháu mua gạo ăn.

38. Ms Phan Thi Ngon, 68 years old , lives in Con Chim,  Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district.  She doesn’t live with her children, she lives alone doing some work in exchange for food.

Bà Phan Thị Ngon 68 tuổi ở Cồn Chim xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú có con nhưng ở riêng bên vợ rất nghèo hằng ngày bà sống một mình đi làm những công việc có tiền để mua gạo.

39. Ms Tran Thi Nhan, 83-year-old, lives in Qui Thuan B, Hoa Loi Thanh Phu hamlet, she had a stroke, and can not move; her son died 02 months ago of the same medical condition, she lives life in poverty with daughter-in-law and grandson.

Bà Trần Thị Nhãn 83 tuổi ở ấp Quí Thuận B , xã Hòa lợi Thạnh Phú , bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ bà  sống cùng với người con trai vừa mới bị đột quy chết cách nay 02 tháng còn lại con dâu và cháu nội sống chung cuộc sống rất nghèo khổ và không có ruộng đất.

40. Mr. Nguyen Van Hai 81 years old, lives in Quy Thuan B,  Hoa Loi Thanh Phu hamlet, he lives with his daughter with a mild mental illness, she works various jobs in exchange for food.  Mr Hai has been bed-ridden for 3 years after a stroke.

Ông nguyễn Văn Hai 81 tuổi ở ấp Quý Thuận B xã Hòa Lợi, Thạnh Phú, hiện tại ông sống với người con gái bị tâm thần nhẹ, hằng ngày đi làm thuên đủ thứ về nuôi ông , ông hai bị tay biến nằm một chổ cách nay 3 năm.