2018 - Bicycles Distribution
- Huyen Hoi Junior High

2018 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo - Trường trung cấp Huyển Hội

 

1.     Nguyễn Thị Mỹ Duyên, lớp 76. Cha chết, mẹ: Hồ Thị Châu, có 2 con ở ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Nguyen Thi My Duyen is a 7th grade student. Her father died; her mother, Ho Thi Chau, has 2 children, living in Binh Hoi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Ever day, her mother works whatever job is available.

2.     Đoàn Nguyễn Huy, lớp 62. Cha: Đoàn Chí Trung, có 2 con, ở ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hiện tại cha mẹ em đi Sài Gòn làm thuê, em ở đậu nhà người quen đi học.

Doan Nguyen Huy is a 6th grade student. His father, Doan Chi Trung, and his wife have 2 children, living in Binh Hoi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. His parents work in Saigon, and he is living with a friend.

3.     Huỳnh Thị Ngọc Giàu, lớp 83. Cha: Huỳnh Văn Của, có 2 con, ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì làm nấy.

Huynh Thi Ngoc Giau is an 8th grade student. His father, Huynh Van Cua, and his wife have 2 children, living in Luu Tu hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, his parents work whatever job is available.

4.     Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, lớp 76. Cha bỏ, mẹ: Nguyễn Thị Cẩm, có 2 con ở ấp Kinh A, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hiện tại cha mẹ em đi làm ở Sài Gòn. Chị em của em ở nhà ngoại đi học.

Nguyen Thi My Xuyen is a 7th grade student. Her father left; her mother, Nguyen Thi Cam, has 2 children, living in Kinh A hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Her mother works in Saigon. The children are living with grandparents.

5.     Nguyễn Thị Mỹ Dung, lớp 95. Cha Nguyễn Văn Dựa, có 2 con, ở ấp Kinh B, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em đi gặt lúa thuê, làm cỏ ruộng.

Nguyen Thi My Dung is a 9th grade student. Her father, Nguyen Van Dua, and his wife have 2 children, living in Kinh B hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, her parents work for hired to harvest rice field.

6.     Lê Thị Huyền Trân, lớp 67. Cha: Lê Văn Trung, có 2 con ở ấp Trà Ôn, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Cha mẹ em bỏ, hiện tại em đang ở nhà người cô và cho em đi học.

Le Thi Huyen Tran is a 6th grade student. Her father, Le Van Trung, and his wife have 2 children, living in Tra On hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Her parents left them and currently living with an aunt.

7.     Nguyễn Tấn Lộc, lớp 65. Cha: Nguyễn Văn Trường, có 2 con ở ấp Lò Ngò, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em đi xịt thuốc rầy thuê cho chủ ruộng.

Nguyen Tan Loc is a 6th grade student. His father, Nguyen Van Truong, and his wife have 2 children, living in Lo Ngo hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, his parents work for hired to spray pesticide in the rice field.

8.     Thạch Thị Hạnh, lớp 95. Cha: Thạch Hoang, có 4 con ở ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha em ai thuê gì thì làm nấy, mẹ em bỏ đi đâu không biết.

Thach Thi Hanh, is a 9th grade student. Her father, Thach Hoang and his wife have 4 children, living in Giong Moi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, her father works whatever job is available and no one knows the mother where about.

9.     Huỳnh Hồng Duyên, lớp 74. Cha: Huỳnh Văn Xuyên, có 3 người con, ở ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em đi gặt lúa, gánh lúa, nhổ cỏ thuê…

Huynh Hong Duyen is a 7th grade student. Her father, Huynh Van Xuyen, and his wife have 3 children, living in Giong Moi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, her parents work for hire to do harvest, weeding, etc.

10.   Huỳnh Thị Thúy Linh, lớp 66. Cha bỏ, mẹ: Huỳnh Thị Phương, có 2 người con ở ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hiện tại mẹ em đi làm ở Sài Gòn, nhà đóng cửa. Hai chị em qua nhà ngoại ở đậu đi học.

Huynh Thi Thuy Linh is a 6th grade student. Her father left; her mother, Huynh Thi Phuong, has 2 children, living in Giong Moi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Her mother is working in Saigon and the children are living with grandparent.

11.   Võ Minh Hiếu, lớp 65. Cha: Võ Văn Nghĩa, có 2 con, ở ấp Kinh A, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì làm nấy.

Vo Minh Hieu is a 6th grade student. His father, Vo Van Nghia, and his wife have 2 children, living in Kinh A hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, his parents work whatever job is available.

12.     Nguyễn Văn Tranh, lớp 75. Cha: Nguyễn Văn Chính, có 6 con, ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em đi làm ruộng thuê cho chủ.

Nguyen Van Tranh is a 7th grade student. His father, Nguyen Van Chinh, and his wife have 6 children, living in Luu Tu hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, his parents hire to work in the rice field.

13.    Nguyễn Thị Hồng Gấm, lớp 91. Cha: Nguyễn Hồng Khang đã chết, ở ấp Nguyệt Lãng C, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

 Nguyen Thi Hong Gam is a 9th grade student. Her father, Nguyen Hong Khang, died and living in Nguyet Lang C hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Her mother works whatever job is available.

14.   Phan Phú Vinh, lớp 65. Cha bỏ, mẹ Phan thị Kiều Trang, ở ấp Trà Ôn, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày mẹ em đi phụ bán quán tập học cho chủ ở chợ.

Phan Phu Vinh is a 6th grade student. His father left; his mother, Phan thi Kieu Trang, lives in Tra On hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, his mother hire to work in the open market.

15.    Trần Thị Huỳnh Như, lớp 81. Cha: Trần Văn Đạt, có 3 con ở ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Tran Thi Huynh Nhu is an 8th grade student. Her father, Tran Van Dat, and his wife have 3 children, living in Binh Hoi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, her parents work whatever job is available.